21
می

کنترل کیفی بتن

کنترل کیفی بتن کنترل کیفی بتن | با توجه به جمعيت فزاينده كشور، روز به روز نياز به مسكن، مجتمعات مسكوني و شهركها بيشتر و حياتی تر خواهد شد و همزمان با اختصاص بودجه های كلان به پروژه هاي عمراني در كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه در سطح جهان، در خاك پهناور ايران نيز سرمايه […]

ادامه مطلب

20
می

بتن وویژگی آن

بتن وویژگی آن اختلاط وبتن ریزی بتن وویژگی آن | تمام بتن بایدبه طورمکانیکی مخلوط شود تاباتوزیع یکنواخت مصالح،بتن باروانی مطلوب ودانسیته مقرربه دست آید.درعملیات پیمانه کردنواختلاط بتن،ترکیبات متنوعی رابرای تغذیه انواع گوناگون اجزای متشکل می توان به کاربرداماارجح آن است که نخست مقدارآب موردنیازبه داخل مخلوط کن ریخته شودوسپس سیمان،موادحباب زایاکف زا، دانه ها،کف […]

ادامه مطلب

19
می

بتن سبک هوادارچیست

بتن سبک هوادارچیست؟ بتن سبک هوادارچیست | بتن سبک هوادارباتزریق هوا درداخل اختلاط آب سیمان وموادکف زای غیرپروتئینی تولیدمی شودکه بااین روش می توان طیف وسیعی ازاین نوع بتن باوزن مخصوص300تا1600کیلوگرم برمترمکعب تولیدنمود که این امرخودگستره وسیعی ازکاربردهای آن رادربرابرجامعه مهندسی وصنعت ساختمان قرارداده است.بتن سبک هوادار درحالتی که هنوزگیرش آن انجام نشده به صورت […]

ادامه مطلب

18
می

کاربردفناوری نانودربتن

کاربردفناوری نانودربتن فناوری نانوچیست: کاربردفناوری نانودربتن | فناوری نانو،توانمندی تولیدمواد،ابزارهاوسیستم های جدید باکنترل ابعاددرمحدوده 100-1نانومترواستفاده ازخواصی است که درآن سطوح ظاهرمی شود.درمقیاس نانومتری ،نانوذرات،خواص شیمیایی وفیزیکی ویژه ای ازخودنشان می دهند. درچندسال های گذشته استفاده ازعلم نانوبسیارفراگیرشده وبه سرعت درحال پیشرفت وگسترش است.همگام باتوسعه فناوری نانودرصنایع مختلف،توجه به کاربردهای این علم، درصنعت بتن منجربه پیشرفت […]

ادامه مطلب

16
می

بتن خودمتراکم

بتن خودمتراکم بتن خودمتراکم | امروزه درپی گسترش صنعت ساخت وسازدرکشور وبه دنبال زیان های جانی ومالی گسترده که دراثرحوادث طبیعی همچون زلزله هرازگاهی ازگوشه وکناراین سرزمین به گوش می رسد، افزایش دقت وایمنی درتولیدوسپس اجرای سازه های مهندسی امری ضروری می باشد.ازجمله راهکارهای مناسب می توان به دستیابی به ترکیبات جدیدی ازمصالح ساختمانی جهت […]

ادامه مطلب

15
می

بتن سبک لیکا

بتن سبک لیکا بتن سبک لیکا | یکی ازراه های ساخت بتن سبک برای قطعات ساختمانی،استفاده ازدانه های سبک رس منبسط شده می باشدکه نخستین باردرسال1917میلادی شناخته شد.این دانه های سبک درکشورهای جهان وباتوجه روزافزونی که به آن شده به نام های گوناگون تولیدومصرف می شود که درایران به نام لیکامخفف حروف لاتین Light Expanded […]

ادامه مطلب

14
می

بررسی تاثیرکانی شناسی سنگ دانه هابرکیفیت بتن

بررسی تاثیرکانی شناسی سنگ دانه هابرکیفیت بتن بررسی تاثیرکانی شناسی سنگ دانه هابرکیفیت بتن | توده اصلی بتن راسنگ دانه های درشت وریزتشکیل می دهدوفعل وانفعال شیمیایی بین آب وسیمان سبب می شودکه شیره ای اطراف سنگدانه هاراپوشانده وباعث یکپارچه شدن وچسبیدن آنهابه یکدیگرگردد.این سنگ دانه هااسکلت اصلی بتن راتشکیل داده ونیروی واردبربتن راتحمل کنند.آب […]

ادامه مطلب

13
می

انواع سنگدانه

انواع سنگدانه انواع سنگدانه | سنگدانه های سبک ، دانه هایی هستند که به علت تخلخل زیاد ، وزن فضایی آنها کم است . دانه های سبک در ساختن بتن سبک باربر و عایق حرارتی ، بلوک های بتنی سبک ، ملات ها و اندودهای سبک و به تنهایی برای پر کردن فضاهای خالی به […]

ادامه مطلب

12
می

دانستنی های بتن سبک

دانستنی های بتن سبک دانستنی های بتن سبک | بتن سبک باتوجه به ویژگی های خاصی که دارد،دارای کاربردهای مختلف می باشدوطبق کدهای ساختمانی ضوابط خاصی برای استفاده آن وجوددارد. همچنین درمبحث پنجم مقررات ملی ساختمان بیان شده است که باتوجه به زلزله خیزبودن کشورایران وبه منظورسبک سازی وکاهش جرم ساختمان،توصیه می شودمصالحی مقاوم وسبک […]

ادامه مطلب

11
می

بتن های سبک

بتن های سبک بتن های سبک | بتن سبک دراثرتداخل حباب های فراوان وبسیار ریزهوایاگازهای دیگردردرون آنهابااستفاده ازدانه های سبک تهیه وتولیدمی شوند. بتن سبک یکی ازمصالح ساختمانی ازجنس بتن است که وزن مخصوص آن بااعمال روش هایی خاص کاهش یافته است. مزایایی چون انعطاف پذیری دربرابراثرات زلزله، سهولت درحمل ونقل،نصب،همچنین عایق بودن دربرابرصدا،سرماوگرمااست. وزن […]

ادامه مطلب
-->