بتن آماده

بتن آماده بتن آماده | گاه به جای پیمانه ومخلوط کردن  بتن، بتن دریک مرکزبتن سازی به صورت آماده به کارگاه آورده می شودکه روش مزایایی درمقایسه باروش اختلاط درکارگاه دارد: 1-کنترل کیفیت بالاتر 2-استفاده درکارگاه های بافضای کم وشلوغ ویا درراه سازی هاکه امکان مصالح وساخت بتن دشواراست. 3-استفاده ازکامیون های مخلوط کن که […]

ادامه مطلب