بتن ونگرشی درآن

بتن ونگرشی درآن سنگدانه ها: بتن ونگرشی درآن | سنگدانه هادربتن تقریباسه چهارم حجم آن راتشکیل می دهند ازاین روکیفیت آن هاازاهمیت خاصی برخورداراست.درحقیقت خواص فیزیکی،حرارتی وپاره ای ازاوقات شیمیایی آن هادرعملکردبتن تاثیرمی گذارد. دانه های طبیعی معمولابه وسیله هوازدگی وفرسایش و یابه طورمصنوعی باخردکردن سنگ های مادرتشکیل می شوند. اندازه های دانه های سنگی: […]

ادامه مطلب