بررسی سبک بودن فوم بتن درکفسازی

بتن فوم بررسی سبک بودن فوم بتن درکفسازی | درموردکف سازی وشیب بندی های انجام گرفته درساختمان هاکه عمدتاازپوکه وسیمان استفاده می شود. درصورت جایگزینی این نوع بتن باچگالی 400،وزن مرده کف سازی از1000به400کیلومترمکعب کاهش می یابد.واگر10سانت ارتفاع برای کف سازی درنظربگیریم این یعنی کاهش60کیلوگرم درمترمربع ازوزن ساختمان. درصورت استفاده ازبتن کفی باچگالی 500درکفسازی، وزن […]

ادامه مطلب