دانستنی های بتن سبک

دانستنی های بتن سبک دانستنی های بتن سبک | بتن سبک باتوجه به ویژگی های خاصی که دارد،دارای کاربردهای مختلف می باشدوطبق کدهای ساختمانی ضوابط خاصی برای استفاده آن وجوددارد. همچنین درمبحث پنجم مقررات ملی ساختمان بیان شده است که باتوجه به زلزله خیزبودن کشورایران وبه منظورسبک سازی وکاهش جرم ساختمان،توصیه می شودمصالحی مقاوم وسبک […]

ادامه مطلب