سبک سازی

سبک سازی   سبک سازی ساختمان مساله  ی مهمی می باشد که در ساخت پروژه های خود باید رعایت کنیم تا ساختمان ما در مقابل فشارهای وارده بر سازه مقاوم گردد چرا که هرچقدر بار مرده ی ساختمان کم تر باشد مقاومت سازه افزایش پیدا میکند. سبک سازی را با استفاده از مصالح سبک انجام […]

ادامه مطلب