شناخت انواع بتن

شناخت انواع بتن شناخت انواع بتن | یکی ازمصالح پرکاربرددرصنعت ساختمان بتن هاهستندکه باتوجه به کاربردفراوان آن توجه متخصصین ومهندسین امرساختمان رادرسرتاسرجهان به خودجذب کرده است. بتن هابراساس تفاوت دروزن وخواص موادتشکیل دهنده آن هابه سه دسته کلی بتن سبک،بتن معمولی وبتن سنگین تقسیم می شوند. بتن سبک: انواع بتن های سبک دارای وزن مخصوصی […]

ادامه مطلب