فناوری نانوساختمان

فناوری نانوساختمان فناوری نانوساختمان | الف:بتن باکارایی بسیاربالا: فناوری نانوساختمان | چسب های نانومقیاس رامی توان به عنوان بتن استفاده کرد که خواص جدیدشامل کارپذیری،استحکام ودوام دارند. افزودن نانوذرات اکسیدسیلسیم تخلخل های موجود دربتن راپرکرده وباعث سخت ترومتراکم شدم بتن می شود. دربتن بااستحکام وکارایی بسیاربالابرای بهبوداستحکام کششی ازرشته های فولادی نیزاستفاده می شود.این نوع […]

ادامه مطلب