مشخصات فنی AAC:

مشخصات فنی AAC: مشخصات فنی AAC: | چگالی AAC به طورمعمول بین 300تا800کیلوگرم برمترمکعب است،اگرچه بیرون ازاین دامنه نیزامکان تولیدAAC وجودداردامامعمول ترین جرم حجمیAAC حدود550کیلوگرم برمترمکعب است.وزن یک مترمکعب بلوکAAC حدود550تا600کیلوگرم که حدودیک سوم مترمکعب آجرفشاری وزن دارد. ضریب انبساط حرارتی AAC ازبتن معمولی وفولادکمتراست وانقباض آن ازاشباع کامل تاخشک شدن برابر0/04درصداست که این عددبرای […]

ادامه مطلب