مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی | انتخاب مناسب ترین مصالح پس ازسازه، مصالح ساختمانی | همواره یکی ازنگرانی های مسئولان کارگاه های اجرایی ومدیران است.گرچه به صورت منطقی این ارزیابی و تصمیم درزمان طراحی ومحاسبات سازه وتاسیسات بایدگرفته شود،ولی متاسفانه به علت عدم وجودمهندسی همزمان درزمان طراحی وروش های مناسب ارزیابی درموردکیفبت مصالح وهماهنگی آن هاباسازه وبایکدیگر، این […]

ادامه مطلب