کاربردفناوری نانودربتن

کاربردفناوری نانودربتن فناوری نانوچیست: کاربردفناوری نانودربتن | فناوری نانو،توانمندی تولیدمواد،ابزارهاوسیستم های جدید باکنترل ابعاددرمحدوده 100-1نانومترواستفاده ازخواصی است که درآن سطوح ظاهرمی شود.درمقیاس نانومتری ،نانوذرات،خواص شیمیایی وفیزیکی ویژه ای ازخودنشان می دهند. درچندسال های گذشته استفاده ازعلم نانوبسیارفراگیرشده وبه سرعت درحال پیشرفت وگسترش است.همگام باتوسعه فناوری نانودرصنایع مختلف،توجه به کاربردهای این علم، درصنعت بتن منجربه پیشرفت […]

ادامه مطلب