آب مغناطیسی وبتن

15 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

آب مغناطیسی وبتن


آب مغناطیسی وبتن | با توجه به اهميت روزافزون بكارگيري

مصالح سبك در صنعت ساختمان، امروزه بتن هاي سبك

مورد توجه ويژه اي قرار گرفته اند و از جنبه هاي مختلف

مورد مطالعه قرار گرفته اند. در اين تحقيق، بتن سبك از

جنبه ديگري كه تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته، بررسي

شده است و آن، تأثير استفاده از آب مغناطيسي بر زمان گيرش

خمير سيمان و مقاومت فشاري بتن سبك مي باشد. آب مغناطيسي

در اثر عبور آب از يك ميدان مغناطيسي با شدت معين بدست مي آيد.

آب حاصله داراي خواص متفاوتي نسبت به آب اوليه بوده و

مي تواند هيدراسيون سيمان را بهبود بخشد در نهايت باعث

بالارفتن مقاومت و تغيير زمان گيرش اوليه و نهايي بتن .شود

به منظور بررسي تأثير آب مغناطيسي، نمونه هاي

مكعبي *10 10* 10سانتيمتر با استفاده از آب معمولي و

آب مغناطيسي ساخته شده و خواص ذكر شده مورد مقايسه

قرار گرفتند. نتايج اوليه گوياي بهبود مقاومت فشاري نمونه هاي

ساخته شده با آب مغناطيسي نسبت به آب معمولي بوده، ولي

اين افزاش چندان قابل توجه نبوده كه مي تواند بدليل مناسب

نبودن دبي انتخاب شده باشد. ولي زمان گيرش در تمامي

دبي ها نسبت به آب معمولي تغيير داشته است.

یكي از مشكلات مهم در طراحي و اجراي ساختمان ها،

به خصوص ساختمان هاي مرتفع ي ها پل و بزرگ بتني،

وزن مرده قابل توجه به كار رفته آن در است ازاین رو در

صورت استفاده از بتن سبكي كه داراي خواص مكانيكي مطلوب

باشد، امتيازات قابل توجهي را مي توان به دست آورد از

كه جمله آن كاهش مقاطع ،تير در ستون، پي و دال است در

كه نهايت به اقتصادي شدن طرح منجر خواهد شد تاكنون

تلاش هاي زيادي براي ساختن بتن سبك سازه اي صورت گرفته است.

بررسي ي ها نوشچنو و ويتكومب نشان با كه داد استفاده

از سبكدانه هاي سيليسي منبسط با شده مصرف سيمان تا

kg/m3 520و ميكروسيليس تا % 20 وزن سيمان مي توان

به مقاومتي معادل MPa 70.5با وزن مخصوص kg/m31860 دست

يافت. علاوه بر محققين ذكر شده،محققين ديگري

همچون كيهي، آتيز، ياسر، ازكان و سايرين استفاده از

انواع سنگدانه ها در ساخت بتن سبك را مورد بررسي

قرار داده اند و هدف اكثر آنها دستيابي به مقاومت بالا با

استفاده از سنگدانه ها و طرح اختلاط هاي مختلف بوده است.

در سه دهه اخير محققيني ازكشورهاي مختلف تكنولوژي

پيشرفته و جديدي را مطرح نموده اند. در اين تكنولوژي،

با القاء ميدان مغناطيسي به آب مصرفي در بتن، ساختار

فيزيكي آن تغيير مي يابد. اين تكنولوژي خصوصاً در

كشورهاي بلوك شرق بويژه روسيه و چين نمود بيشتري دارد

و حتي در كشور روسيه بر اساس قانون مصوب درسال

،1993صنعت ساختمان اين كشور ملزم به استفاده از تكنولوژي

مغناطيسي براي توليد بتن و سيمان گرديده است.

از آن زمان تاكنون تحقيقات بسياري در زمينه استفاده از

تكنولوژي مغناطيسي و تأثير آن بر سيمان و بتن صورت

گرفته است. اين فناوري در ساير زمينه ها از جمله در كشاورزي

و تامين آب مصرفي منازل به منظور كاهش رسوبگذاري در

لوله ها استفاده شده است. حتي امروزه از مغناطيس كننده ها

براي افزايش رشد گياهان و درختان و افزايش

ميزان ميوه دهي نيز استفاده مي شود