آسیب شناسی دربخش ساختمان

1 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

آسیب شناسی دربخش ساختمان


آسیب شناسی دربخش ساختمان | بر اساس مطالعات ميداني صورت

گرفته در حوزه ساخت و ساز مي توان به برخي از مهم ترين

علل عدم توجه به نگهداري از ساختمان ها توسط

مالک يا مالكين به شرح زير اشاره نمود:

– 1  ضعف فرهنگ آموزش هاي نگهداري در بين

کارفرمايان، سازندگان مسكن و ساختمان، پيمانكاران

و مهندسان باعث شده است تا موضوع نگهداري در اولويت نباشد.

-2 عدم هماهنگي هاي لازم بين متوليان امر در حوزه ساخت وساز.

-3کمبود کارگران ماهر داراي صلاحيت حرفه اي

در حوزه ساخت و ساز و فقدان آموزش هاي لازم،

دانش فني و مهارت آن ها در نگهداري ساختمان و

دخالت افراد فاقد صلاحيت در اين حوزه. اين امردر

حالي است که کارگران طبق قانون نظام مهندسي و

کنترل ساختمان بايد داراي صلاحيت حرفه اي باشند

که با پروانه مهارت فني احراز مي گردد.

– 4 عدم تهيه و بروزرساني نقشه هاي اجرايي اعم از

سازه، معماري، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات الكتريكي

که در طول عمر مفيد ساختمان، در اثر تغييرات

و تعميرات احتمالي و يا توسعه بنا حاصل مي شود.

5 -عدم افزايش حساسيت افكار عمومي نسبت به

اجراي ضوابط و مقررات نگهداري از ساختمان و عدم

کفايت آموزش هاي تخصصي براي دست اندرکاران ساختمان.

– 6  انتقال ريسک هاي حاصل از عدم نگهداري به

شرکت هاي بيمه، به طوريكه کارفرمايان به جاي

اهميت دادن به موضوع نگهداري، با خريد بيمه

ريسک را به شرکت هاي بيمه انتقال مي دهند

–  7 کمبود اعمال ضمانت هاي اجرايي، ناديده

گرفتن آئين نامه ها و مقررات موجود، نبود نظام

بازخورد و درس آموزي از عدم نگهداري در بخش

ساختمان هاي موجود. براي ترويج فرهنگ نگهداري

از ساختمان بايد آن را در کشور به ارزش تبديل نمود

تا مالكين نيز به نگهداري از ساختمان افتخار کنند. براي

اهميت دادن به نگهداري، حتي مي توان در قسمت

خاصي از ساختمان که در رويت تمامي بهره برداران

قرار دارد تابلويي نصب کرد و عناوين و ساعات

مربوط به عمليات نگهداري را درج نمود. عمر مفيد

هر مصنوعي تابعي از هزينه هاي نگهداري و

بهره برداري آن مي باشد. اين امر در مصنوعات مكانيكي و متحرک

محسوستر بوده و در سازه ها و ساختمان ها ضرورت

آن کمتر احساس مي شود. امروزه امر نگهداري در

سازه ها جايگاه شايسته خود را ندارد و فرهنگ سازي

در اين مورد يكي از وظايف انجمن علمي سازه و فولاد

بوده و معرفي نمونه هاي موفق در

اين زمينه يكي از اين راهكارها است.