انرژی درساختمان های مسکونی

11 مارس 2020 Hadis بلوک هبلکس
انرژی درساختمان های مسکونی| دو بحران بزرگ انرژی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن، بدون شک یکی از مهم ترین مسائلی است که انسان معاصر با آن روبه روست و آینده بشریت را تهدید می کند. تمام این مسائل ما را به سمتی سوق می دهد تا از تشدید این آثار مخرب بکاهیم. در همین راستا، “معماری پایدار” با جایگزینی استفاده از انرژی های پاک و تجدیدشونده و کاهش مصرف انرژی، تحولی عظیم در بخش ساختمان پدید آورد. استراتژی های عمومی، به منظور تحقق ساختمان پایدار از طریق مطالعه منابع و طبقه بندی آنان انجام گرفت. این استراتژی ها در هفت گروه بهبود کارایی لفاف فضایی ساختمان، بهبود عملکرد روشنایی ساختمان، بهبود کارایی سیستم های مکانیکی و مدیریت بار انرژی وسایل و تجهیزات برقی، طراحی فعال و غیرفعال خورشیدی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به منظور تامین انرژی موردنیاز ساختمان و کاهش مصرف انرژی شناسایی شد. پژوهش حاضر درصدد یافتن راهکارهای دستیابی به ساختمان پایدار از طریق بررسی و مطالعه نمونه های موفق جهان است. بدین منظور پنج نمونه موفق در سطح جهان و یک نمونه در ایران انتخاب و راهکارهای مورداستفاده آنان در چهار دسته راهکارهای حفاظت انرژی، راهکارهای خورشیدی غیرفعال، طراحی خورشیدی فعال و سیستم های بهره وری انرژی بررسی شد. یافته ها حاکی از آن است که “راهکارهای خورشیدی غیرفعال” بیشترین اثرگذاری را در طراحی برای تحقق ساختمان پایدار داشته اند. بیشترین نوآوری در این بخش ها به چشم می خورد و راهکارها در این بخش توسعه یافته ترند. بشر در آینده نه چندان دور با دو بحران بزرگ روبرو خواهد بود، آلودگی محیط زیست در اثر احتراق سوخت فسیلی و دیگری شتاب فزاینده در جهت به پایان بردن این منابع است. افزایش تقاضای انرژی، محدودیت منابع انرژی فسیلی و افزایش قیمت آن و عدم امنیت و ثبات بازار انرژی در دهه اخیر همسو با مسئله آلودگی و گرم شدن زمرین، مبنای رویکرد جدید در مبحث انرژی است. در دیدگاه جدید دو راه حل اساسی مورد توجه قرار گرفته است: بهینه سازی مصرف (کاهش و یا کنترل تقاضا) و تولید انرژی استفاده از منابع انرژی جایگزین، عمدتاً انرژی های تجدیدپذیر ساختمان ها تاثیر زیادی بر محیط و مصرف انرژی دارند. انرژی که در بخش ساختمان به مصرف می رسد به سرعت در حال افزایش است. مطابق آمار Annual Energy Reviewدر سال 2005میلادی ساختمان های مسکونی و تجاری حردود %40از انرژی اولیه و تقریباً %70الکتریسیته را در ایالات متحده امریکا مصرف می کنند. از طرفی گزارش های دپارتمان انرژی آمریکاحاکی از آن است که سهم منابع انرژی های تجدیدپذیر در تامین انرژی مورد نیاز جهان در سال 2000میلادی بسیار ناچیز و درحدود %2/3بوده و مابقی شامل زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، انرژی هسته ای، نیروگراه های آبی بزرگ و بیوماس صنعتی می باشد.