بتن سبک وتوسعه پایدار

14 جولای 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبک وتوسعه پایدار


بتن سبک وتوسعه پایدار | امروزه بحث سبکسازی سازه ها واستفاده

بهینه ازمصرف انرژی ازاهمیت خاصی برخورداراست وشرط

لازم برای حضورقدرتمنددرعرصه های جهانی ضرورت

وجودیک طرح بهینه سازی درمصرف منابع مختلف انرژی

درکشوراست ومی تواندتحول اقتصادی عظیمی به دنبال داشته باشد.

استفاده ازموادومصالح روزیک امربدیهی واستاندارد

درصنعت ساختمان می باشد.باتوجه به زلزله خیز بودن

ایران وقرارگیری آن روی کمربندزلزله نیازاست که

ازمصالح سبک تراستفاده شود.استفاده ازمصالح سبک

وپیش ساخته دردنیا40درصدمی باشددرصورتی که

این رقم درکشورمان5درصدگزارش شده است که

نیازبه ایجادتحول وافزایش تولیداین گونه محصولات است.

بتن به عنوان مصالح برگزیده درصنعت ساختمان

پرمصرف ترین ماده مصرفی بشربعدازآب شناخته

می شودوباتوجه به روندروبه رشدساخت وساز

درکشور،صنعت بتن ازصنایع مهم کشوربه حساب می آید.

درعصرصنعتی شدن وهمزمان باتوسعه فناوری،

بتن های سبکدانه درکشورهای مختلف خصوصادر

کشورهای پیشرفته گسترش بیشتری یافت وامروزه

سازه های متعددی وجودداردکه بابتن سبکدانه ساخته شده است.

درکشورهای حوزه اسکاندیناوی خصوصاسوئدو

نروژبه دلیل ساخت وسازهای فراساحلی دراعماق زیاد

وبسترهای سست برای ساخت سکوهای شناورو

همچنین برای کاربردبه عنوان مصالحعایق حرارتی

درشرایط آب وهوای سردویخبندان تولیدومصرف

بتن های سبکدانه بسیازمتداول است.

باکاهش چگالی،خاصیت عایق حرارتی درساختمان ها

افزایش می یابدبه همین دلیل دربرخی مواردضخامت

سقف هاودیوارهامی تواندکم شود.همراه باکاهش وزن

ساختمان،عایق سازی حرارتی مناسبی نیزایجادمی شود.

مهم ترین مزایای بتن سبک درمقایسه بابتن معمولی:

آنچه مسلم است که دانسیته بالای بتن معمولی به عنوان

یکی ازمحدودیت های آن به شمارمی رودوکاهش

آن باتولیدبتن  سبک می تواندگامی مهم دررفع این

محدودیت تلقی شود.به علاوه بتن های سبک عموما

دارای خواص مهندسی ویژه ای هستندکه کاربردآن ها

رادربخش ساختمان ارجح می نماید.درادامه مهمترین

مزایای بتن سبک درمقایسه بابتن معمولی ارائه می شود.

سبک بودن:

بارمرده درساختمان که ناشی ازوزن سازه می باشد

بخش مهم واصلی نیروی وارده به اجزای باربریک

سازه تلقی می شودولذاکاهش آن منجربه کاهش

نیروهای وارده وکاهش مخارج فونداسیون وپی رابه دنبال خواهدداشت.

ازطرفی دیگروزن کمترسازه باعث کاهش نیروی منتقل

شده به سازه ازطریق زلزله وکاهش خسارات مربوط

به آن خواهدشد.سبکی اجزای بتنی سهولت درحمل ونقل

نصب قطعات پیش ساخته رابه دنبال خواهدداشت.

عایق گرما:

مقاومت حرارتی بالاتراین بتن ها باعث کاهش سرعت

انتقال  حرارت درآن هاشده ومنافع متعددی را به دنبال

خواهدداشت.یکی ازاین مواردکاهش تلفات انرژی می باشد.

این موضوع هم درانتقال ازداخل به خارج ازساختمان

درفصل زمستان وهم انتقال حرارت ازخارج به داخل

ساختمان درفصل تابستان مطرح خواهدبود.انتقال حرارت

درجامدات بامکانیزم هدایت صورت می گیردوضریب

هدایت حرارتی معیاری ازرسانای حرارتی آن هاتلقی می شود.

عایق صوتی:

ساختارپفکی این بتن هاباعث قابلیت جذب صوت در

آن هاشده ولذاکاربردهای آکوستیکی رابرای آن هاایجادمی نماید.

مسائل زیست محیطی:

اگراززباله های صنعتی برای ساخت بتن سبکدانه استفاده شود،

مزایای مهمی برای محیط زیست دارد.این موضوع نیاز

به انبارکردن یاازبین بردن مقدارزیادی ازمصالح

زائدراحذف می کند.همچنین وابستگی به سنگدانه های طبیعی کاهش خواهدیافت.

عایق حرارتی :

ساختارمتخلخل ایجادشده درساخت سبکدانه سبب ایجاد

خصوصیت عایق سازی حرارتی مفیدی دربتن می شود.

مقاومت حرارتی بتن سبکدانه تا6برابر بتن معمولی است.

تاثیرفوم های پلاستیکی درعایق سازی حرارتی بیش

ازسایرمصالح است.بااین وجوداین موادسطوح بسیار

آسیب پذیری دارندکه نیازبه محافظت سطحی دارند.