بتن سبک یاسبکدانه

12 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبک یاسبکدانه


بتن سبک یاسبکدانه | بار مرده به عنوان بخش عمده اي از سيستم

بارگذاري سازه، بر جذب نيروي ناشي از زلزله تاثير مستقيم دارد

و كاستن آن منجر به كوچكترشدن ابعاد اعضاي سازه اي

و غير سازه اي مي شود. اين مسئله در كشور زلزله خيزي

مانند ايران بسيار حائز اهميت است. يكي از روش هاي كاهش

وزن سازه استفاده از بتن سبك در اعضاي سازه اي و غيرسازه اي

است. بي ترديد استفاده از بتن سبك در اعضاي سازه اي نيازمند

تأمين حداقل مقاومت آئين نامه اي است. براي جبران اثر كاهش

مقاومت ناشي از به كار بردن سبكدانه، مي توان از مواد تقويت

كننده بتن سبك استفاده كرد. براي تامين اين نظر، نانوسيليس از

جمله تقويت كننده هايي است كه علاوه بر افزايش سرعت

هيدراسيون سيمان، با هيدروكسيدكلسيم نيز واكنش داده و

ژل سيليكات كلسيم هيدراته تشكيل مي دهد كه به مراتب مستحكم تر

از هيدروكسيد كلسيم است. نتايج نشان مي دهد كه در صورت

افزودن نانوسيليس، ميانگين مقاومت فشاري 47درصد افزايش يافته است.

اين نتيجه را مي توان به تشكيل ژل سيليكات كلسيم هيدراته

مربوط دانست كه مقاومت خمشي و شكافتگي را نيز افزايش مي دهد.

به علاوه مدول الاستيسيته بتن سبك داراي نانوسيليس نيز بيشتر است.

اي مي شود. اين مسئله در كشور زلزله خيزي مانند ايران

بسيار حائز اهميت است. يكي از روش هاي كاهش وزن سازه

استفاده از بتن سبك در اعضاي سازه اي و غيرسازه اي است.

بي ترديد استفاده از بتن سبك در اعضاي سازه اي نيازمند تأمين

حداقل مقاومت آئين نامه اي است. براي جبران اثر كاهش مقاومت

ناشي از به كار بردن سبكدانه، مي توان از مواد تقويت كننده

بتن سبك استفاده كرد. براي تامين اين نظر، نانوسيليس از جمله

تقويت كننده هايي است كه علاوه بر افزايش سرعت هيدراسيون

سيمان، با هيدروكسيدكلسيم نيز واكنش داده و ژل سيليكات

كلسيم هيدراته تشكيل مي دهد كه به مراتب مستحكم تر از

هيدروكسيد كلسيم است. نتايج نشان مي دهد كه در صورت

افزودن نانوسيليس، ميانگين مقاومت فشاري 47درصد افزايش يافته است.

اين نتيجه را مي توان به تشكيل ژل سيليكات كلسيم هيدراته مربوط

دانست كه مقاومت خمشي و شكافتگي را نيز افزايش مي دهد.

به علاوه مدول الاستيسيته بتن سبك داراي نانوسيليس نيز بيشتر است.

بتن سبك به صورت موفقيت آميزي براي اهداف سازه اي نظير

پل هاي با دهانه بزرگ و سازه ه اي تخت ساحلي به كار رفتـه اسـت.

بتن ساخته شده با سبكدانه به عنوان بتن سبكدانه شناخته مي شود

و گروه ويژه اي از بتن سبك مي باشد كه در آن سبكدانه جايگزين

بخشي از سنگدانه ها و يا كل آن ها مي شود.

بتن سبكدانه با مقاومت فشاري 17/2مگاپاسكال و وزن مخصوص

خشك 1440تا 1850كيلوگرم بر متر مكعب را مي توان بتن سبك

سازه اي ناميد. بنابراين بتن سبك با مقاومت كمتر از مقدار مذكور

به عنوان بتن سبك سازه اي به كار نمي رود.

براي جبران اثر كاهش مقاومت ناشي از بكار بردن سبكدانه،

مي توان از مـواد تقويت كننده بتن سبك استفاده كرد. در حالت

كلي مقاومت بتن به ريز ساختار وابسته است، ولي اين شـاخص،

تنهـا عامـل تعيـين كننده مقاومت فشاري نيست. در بررسي ريز

ساختار بتن سبك مشخص مي شود كه لايه مرزي ميان خمير

سيمان هيدراتـه شـده وسنگدانه، اتصال ضعيف بتن به حساب مي آید.

از طرف ديگر هيدروكسيدكلسيم نيز منشأ ضعف بتن محسوب

مي شود، زيـرا آب مي تواند آن را در خود حل نمايد و به خارج

از بتن انتقال دهد كه دراين حالت به صورت پودر كربنات كلسـيم

بـر روي سـطح بـتن رسوب مي نمايد و سبب بروز لايه اي از

سفيدك مي گردد و يا سولفات ها با آن تركيب شده كه حاصل

آن گـچ و يـا سـولفو آلومينـات كلسيم است كه حجم آن چند

برابر بزرگتر است و اين تغييرحجم باعث تخريب بتن مي گردد.