بتن سبک یافوم بتن

11 آوریل 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبک یافوم بتن


بتن سبک یافوم بتن | بی شک،بشرزمانی پیشرفت وتمدن

راتجربه کرد که برای مدتی طولانی،درمحل مشخصی

سکونت یافت،دیگرتوان بشرصرف مهاجرت های طولانی

نمی شدوبرای برطرف کردن مشکلات خودبه راه حل های

تازه وافکارتازه ای روی آورد.برای ماندگارشدن درمکانی

ثابت،بدون شک،داشتن خانه ای مناسب دغدغه اصلی آن هابوده است.

خانه ای که آن هارادربرابربلایای طبیعی،حمله وحوش وحتی

بیگانگان محافظت کند.اززمان های قدیم اززمان تخت جمشیدایران

تازمان اهرام مصرماندگارترین نوع مصالح سنگ است.

سنگ وبه صورت اولیه باتوجه به شکل پذیری کم وحمل ونقل

دشوارنمی تواندبه عنوان مصالح ساختمانی اصلی به کاررود.

همین امرباعث شدکه به نمونه ای بسیارمحکمی به نام بتن

روی آورد که دارای قابلیت هایی مانندشکل پذیری مناسب وحمل آسان است.

دردنیای پیشرفته امروزی وباتوجه به پیشرفت های صورت

گرفته درزمینه های مختلف علمی،صنعت بتن نیزدچار

تحول گردید.تولیدبتن سبک حاصل همین پیشرفت ها

می باشد.بتنی که علاوه برکاهش بارمرده ساختمان ازنیروی

واردبه سازه دراثرشتاب زلزله می کاهد ودرصورت

تخریب،وزن آوارحاصل نیزکاهش می یابدوامروزه آن

رابه عنوان بتن قرن می نامند.بتن سبک باتوجه به ویژگی های

خاصی که دارد دارای کاربردهای مختلف می باشد که برحسب وزن مخصوص ومقاومت فشاری

آن تفکیک می گردد.

باگسترش استفاده ازبتن سبک درسراسردنیابه ویژه در

کشورهای پیشرفته وشکل گیری آئین نامه های اجرائی

آن ها،متاسفانه این نوع بتن که دارای قابلیت های منحصربه

فردی می باشدکه درکشورمان هنوزشناخته شده نیست .

بتن سبک یافوم بتن

ساختمان به طورمستقیم (به لحاظ سبکی ویژه این نوع بتن)

وصرفه جوئی درمصرف انرژی به طورغیرمستقیم

(به لحاظ عایق بودن این نوع بتن درمقابل سرماوگرما ودرنتیجه کاهش میزان موادسوختی)

،ازلحاظ اقتصادی گام های بلندومهم امروزه مهندسین

ومعماران سازنده ساختمان دردنیابااستفاده ازبتن سبک

درقسمت های مختلف بناباسبک کردن وزنی برداشته اند

فوم بتن پوششی است جدیدجهت مصارف درساختمان

که به علت خواص فیزیکی منحصربه فردخودبتنی

سبک وعایق بامقاومت لازم وکیفیت مطلوب نسبت به

استفاده ازآن ارائه می دهد.این پوشش ازترکیب

سیمان،ماسه بادی،آب وفوم تشکیل می شود.

ماده کف زادرضمن اختلاط باآب دردستگاه مخصوص

باسرعت زیادی ،حباب های هواراتولیدوتثبیت نموده

وکف حاصل که کاملاپایدارمی باشد.این خمیرپس ازخشک

شدن باتوجه به درصدسیمان وماسه بادی  کیلوگرم درمترخواهدبود.

ویژگی های عمده فوم بتن

عامل اقتصادی:سبکی وزن بامقاومت مطلوب فوم بتن باتوجه

به نوع کاربردآن به طورکلی ازلحاظ اقتصادی مخارج

ساختمان رابه میزان قابل توجهی کاهش می دهدچون

درنتیجه استفاده ازآن وزن اسکلت فلزی ودیوارهاوسقف

کاهش یافته وضمناباعث کاهش مخارج فونداسیون وپی

درساختمان اسکلت فلزی می گرددکه باتوجه به خواص فوق

باسبک تربودن ساختمان نیروی زلزله خسارات کمتری

رادرصورت وقوع متوجه آن می سازد.

سهولت درحمل ونقل ونصب قطعات پیش ساخته:حمل ونقل

قطعات پیش ساخته بافوم بتن هزینه کمتری رانسبت به قطعات

بتنی دربرداشته ونصب قطعات به علت سبکی آن هابسیار

آسان می باشد.هرگونه نازک کاری روی پوشش فوم بتن قابل

اجراست وضمناچسبندگی قابل توجهی باسیمان وگچ دارد.

خواص فوق العاده عایق درمقابل گرما،سرماوصدا:فوم بتن به علت پایین

بودن وزن مخصوص آن یک عایق موثردرمقابل گرما وسرماوصداست.

طعات پیش ساخته بافوم بتن هزینه کمتری رانسبت به قطعات

بتنی دربرداشته ونصب قطعات به علت سبکی آن هابسیارآسان می باشد.

هرگونه نازک کاری روی پوشش فوم بتن قابل اجراست

وضمناچسبندگی قابل توجهی باسیمان وگچ دارد.خواص فوق العاده

عایق درمقابل گرما،سرماوصدا:فوم بتن به علت پایین بودن

وزن مخصوص آن یک عایق موثردرمقابل گرما وسرماوصداست.