بررسی سبک بودن فوم بتن درکفسازی

18 مارس 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن فوم

بررسی سبک بودن فوم بتن درکفسازی | درموردکف سازی وشیب بندی های

انجام گرفته درساختمان هاکه عمدتاازپوکه وسیمان استفاده می شود.

درصورت جایگزینی این نوع بتن باچگالی 400،وزن مرده کف سازی

از1000به400کیلومترمکعب کاهش می یابد.واگر10سانت ارتفاع

برای کف سازی درنظربگیریم این یعنی کاهش60کیلوگرم

درمترمربع ازوزن ساختمان.

درصورت استفاده ازبتن کفی باچگالی 500درکفسازی،

وزن موثرلرزه ای فوق به میزان 80کیلوویابه عبارت دیگربه

میزان9درصدماهش می یابدکه برابرباکاهش9درصدی میزان

نیروی زلزله می باشد.بااین میزان کاهش حدود4درصد

درمصرف میلگردصرفه جویی می شود.بااحتساب مصرف

45کیلومیلگرددرهرمترساختمان میزان این صرفه جویی

به راحتی قابل محاسبه می باشد.

سبک بودن فوم بتن | این درحالیست که درصورت

استفاده ازبتن کفی به جای مصالح

پوکه سیمان درکفسازی باکاهش چگالی وهمچنین تغییر

ساختارماده(ازحالت حباب های هوای مرتبط

به حالت حباب های هوای محبوس)میزان عایق بودن حرارتی

صوتی حدود3رابربیشترمی شود.وخودباعث صرفه جویی درمصرف

انرژی می باشدودرهنگام بروززلزله به علت سبکی وزن فوم بتن،

آوارناشی ازخرابی ساختمان،خسارت کمتری به لوازم وساکنین

واردمی کندواین موضوع هم ازلحاظ مالی وهم جانی قابل ملاحظه است.

پیشنهادهایی برای استفاده ازبتن کفی درمصارف مختلف درکشور

درمناطق شمالی وجنوبی کشومان که دسترسی به منابع خاک رس

جهت ساخت آجروبلوک های سفالی وجودندارد.هزینه های حمل

ونقل موجب افزایش تا100درصدی قیمت تمام شده محصولات آجرو

بلوک می شود.این درحالیست که منابع ماسه بادی فراوان دراین مناطق وجوددارد.

دراین مناطق می توان بااستفاده ازبتن کفی اقدام به ساخت بلوک ها

وپانل های بتنی کردکه ازلحاظ اقتصادی کاملابه صرفه می باشد.

به عنوان مصالح بدون نشست نیزمی توان درپرکردن حفاری های

انجام شده درخیابان ها،به جای مصالح دانه ای ازاین مصالح

استفاده کرد.همین امتیازاخیرعملکردفوم بتن رادرصورت استفاده

ازلایه های زیراساس راه،خصوصادرمناطقی که دسترسی به منابع

مصالح دانه ای مناسب وجودندارد،تضمین می کند.درکنارامتیازات

فوق،باتوجه به مقاومت بالای این نوع بتن درمقابل آتش سوزی،

می توان ازآن به عنوان مصالح نسوزنیزاستفاده کرد.

مشخصات بتن

بررسی سبک بودن فوم بتن درکفسازی | برای تولیدبتن فوم مناسب باکارایی

بالابایدعلاوه برترکیب مناسب

ملات ماسه وسیمان ازماده کف سازمناسب که دربهترین حالت از

پروتئین های حیوانی تولیدشده است استفاده نمود.ازمزیتهای دیگر

این بتن تولیدآن باچگالیهای مختلف وباکارایی های متفاوت می باشد.

تولیدبتن فوم

موادموردنیازدرتولیدبتن فوم ملات ماسه وسیمان،ملات بتن فوم

بااسلامپ(سیمان پرتلند)وماسه بادی می باشد.که درتهیه آن اشاره نمود.

مزیت های این بتن می توان به عدم به کارگیری شن ماده عامل تولیدفوم:

پروتئین حیوانی که ازشاخ وسم حیوانات تولیدمی شودکه پس ازپاکسازی

آن هاوافزودن موادشیمیایی لازم وافزودنی های مناسب ماد کف ساز

حاصل می شود.طول عمرمفیدآن حدوددوسال است وازنظرزیست محیط

بی ضررمی باشدک علت آن تجزیه پذیری ماده کف سازمی باشدولی

درموادکف سازشیمیایی برای تجزیه پذیری ازکلریداستفاده می گردد

وچون کلریدباعث خوردگی درفولادبتن آرمه می گردداستفاده ازآن ها

مناسب نمی باشد.برای تولیدبتن ابتدافوم رادردستگاه های مناسب تولید

وباتوجه به تناسب مناسب آن رابه داخل دستگاه اختلاط محتوی ملات سیمان

وماسه می ریزند.فوق روان کننده هابرای تولیدبتن

بامقاومت بالاازافزودنی های نظیرمیکروسیلیکاوخاکستربادی

استفاده می شود.یکی ازعوامل مهم دراستحکام وعمربتن عمل آوری

صحیح آن است.بلوک های بتنی سلولی به دلیل ماهیت سیمانی

وخاکستربادی بعدازتولیدنیازبه دماوجذب رطوبت دارند.یکی

ازروش های عمل آوری این نوع بتن هااستفاده ازتونل های

بخارمنزوی است.استفاده ازتونل های بخاری بادمای تقریبی

70تا80درجه سانتی گرادورطوبت بین75تا85درصد

درمدت زمان بین18تا38ساعت می توانندتاثیربه سزایی

درافزایش طول عمرواستحکام بتن های سبک بگذارد.

بامقاومت بالاازافزودنی های نظیرمیکروسیلیکاوخاکستربادی

استفاده می شود.یکی ازعوامل مهم دراستحکام وعمربتن عمل آوری

صحیح آن است.بلوک های بتنی سلولی به دلیل ماهیت سیمانی

وخاکستربادی بعدازتولیدنیازبه دماوجذب رطوبت دارند.یکی

ازروش های عمل آوری این نوع بتن هااستفاده از

تونل های بخارمنزوی است.استفاده ازتونل های بخاری بادمای

تقریبی 70تا80درجه سانتی گرادورطوبت بین75تا85

درصددرمدت زمان بین18تا38ساعت می توانندتاثیربه سزایی

درافزایش طول عمرواستحکام بتن های سبک بگذارد.