بلوک های فوق سبک

17 آوریل 2019 Hadis بلوک هبلکس

بلوک های فوق سبک

این بلوک هادارای مزایایی است که این مزایاعبارتنداز:

مزایای فنی:


بلوک های فوق سبک | سبکی وزن،عایق دربرابرحرارت،

عایق دربرابربرودت،عایق دربرابرصدا،استحکام وپایداری

درمقابل زلزله،آتش سوزی وبسیاری مزایای دیگرازمحاسن

بلوک های سیپورکس نسبت به سایرمصالح قدیمی

نظیرآجرهای معمولی وآجرهای سفال می باشد.

مزایای اجرایی:باتوجه به ابعادوسبکی وراحتی نصب

بلوک های سیپورکس درهمه ضخامت ها،سرعت اجرا

نسبت به سایرمصالح بالغ به3برابرمی گردد.

مزایای اقتصادی:

پروژه های ساختمانی بااستفاده ازبلوک های AACبا در

نظرگرفتن سرعت اجرا،به دستمزدکمتری احتیاج وهمچنین

استفاده ازAAC به سبب مصرف ملات کمترونیزکاهش

بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوارهاکه موجب

کاهش ابعادسازه می شود،صرفه جویی قابل ملاحظه ای

رادرهزینه مصالح مصرفی موجب می گردد.

همچنین این مصالح باوجودتخلخل هایی ازحباب های ریز

شرایط مناسبی به منظورجلوگیری ازهدررفت انرژی

ساختمان داشته وبه عبارت دیگرمی تواندعایق هوشمندصوت وحرارت باشد.

همچنین بخوانید: بلوک هبلکس اردکان

مزایای کلی:

سازگاری بامحیط زیست

مقاوم دربرابربارهای ناشی ازبادوطوفان های شدیدوزلزله

تفاوت مصالح قدیمی بابلوک های فوق سبک AAC:

سرعت زیاددیوارچینی باسیپورکس،سرعت زیادکارهای

تاسیساتی،کاهش مقاطع ساختمانی به هنگام محاسبه و

صرفه جویی قابل ملاحظه درسازه های فلزی وبتنی،

به علاوه استفاده ازAACموجب صرفه جویی چشمگیری

درانرژی برای سرمایش وگرمایش ساختمان

بعدازاحداث می شود.همچنین ضایعات کلابه عنوان

پوکه مورداستفاده قرارمی گیرددرحالیکه

ضایعات زیادآجرعملابلااستفاده می ماند.

دستورالعمل ها:

بتن هواداراتوکلاوشده(AAC) همگونی کامل

باانواع ملات(ماسه،سیمان،گچ ،خاک)رادارد.

ملات مصرفی ازآب کافی برخوردارباشد.

پس ازاجرای کامل دیوارهاجهت صحیح گچ بای

دسطح دیوارهاآبپاشی شودوفاصله بین مرطوب کردن

دیوارهاوانجام عملیات موردنظرازیک ساعت تجاوزکند.

بدلیل خواص مکانیکی وترموفیزیکی متفاوت مصالح

ساختمانی ازبکاربردن همزمان بلوک سیپورکس

باسایر مصالح ساختمانی مانندآجر،بلوک سفالی،

بلوک سیمانی دردیوارهاخودداری شود.

جهت برش قطعات می توان ازوسایلی مانند

تیشه واره چوب بری،شیارزن استفاده نمود.

به منظورنصب وسایل برروی دیوار(قاب عکس،تابلو)

میتوان ازپیچ ورول پلاک استفاده نمود.

به منظورنصب تاسیسات مکانیکی والکترونیکی به

راحتی توسط یک دستگاه برش(فرز)می توان مسیر

عبوررادرداخل بوک هاتعبیه نمود.

مقاومت حرارتی عالیAAC می تواندنیازبه استفاده

ازعوامل ایزولاسیون درساختمان راکه باعث تاثیر

برمحیط وقیمت محصول می شودرامنتفی نماید.شن

کوارتز،آهک ویاسیمان به مثابه عامل پیوندکننده،پودر

آلومینیوم به نسبت 5درصد(باتوجه به دانسیته ازقبل طراحی شده)

وآب زمانی که مخلوط شده ودرقالب هاریخته می شوندباعث

پیدایش واکنش های متعددشیمیایی می شوندکه وزن سبک

وخواص حرارتی AAC راتامین می کنند.پ.درآلومینیوم

باهیدروکسید کلسیم وآب واردواکنش شده وهیدروژن تولیدمی کند.

گازهیدروژن مخلوط خام راتادوبرابرحجم فوم می نماید

(توسط حبابهای گازی باقطرحدودیک هشتم اینچ)درپایان پروسس

فرمینگ هیدروژن به اتمسفرگریخته وتوسط هواجایگزین می شود.

زمانی که فوم هاازموادجدامی شوندمحصول هنوزنرم است

که به شکل پنل وبلوک بریده شده وبرای مدت12ساعت

دراتاقک اتوکلاوقرارداده می شود.

درشرایط فشاربخار،پروسه سخت شدن تازمانی که

درجه حرارت به 180درجه سانتی گرادوفشار12بارمی رسد

ادامه می یابد.دانه های کوارتزباهیدروکسیدکلسیم واکنش داده

وکلسیم سیلیکوهیدرات تولیدمی نمایدکه این عاملی است

که مقاومت بالاوخواص مشهودAACرابه وجودمی آورد.

کارکردن بابتن سبک بسیارآسان است مثلابه راحتی

می توان آن را اره نمودویامیخ درآن کوبید ویاجای

پریزیاکانال عبورسیم برق ولوله آن درآن به وجودآورد.

علاوه براینبتن سبک درمقابل آتش بسیارمقاوم است وکلیه

شرایط سلامت محیط زیست رادارامی باشد.کارکردن

بااین نوع بتن های سبک نیازبه تخصص خاصی ندارد.

باتوجه به ابعادوسهولت کار،سرعت اجرانیزنسبت

به آجروسفال تا2الی3برابرافزایش می یابد.