خدمات ساختمان وصادرات

15 دسامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

صادرات خدمات فنی و مهندسی:


خدمات ساختمان وصادرات | صدور خدمات به معني به

كارگیري و تركیب استعدادها در مدیریت دانش (من جمله دانش مهندسي)،

تكنولوژي مهارت و یا مواد، توسط نیروي انساني در قالب

شخصیت حقوقي یا حقیقي مقیم یك كشور براي تولید محصول

یا ارائه خدمتي مطلوب و داراي قیمت معین، براي مصرف

كننده ای است كه در فراسوي مرزهای آن كشور قرار دارد.

هرشرکت پیش از تدوین استراتژي تجاري براي نفوذ

در بازارهاي خارجي باید به مطالعه درمورد بازارها

پرداخته وجالب ترین بازارهاي بالقوه و خدماتي راکه از

بهترین زمینه دراین بازارها برخوردارند معین سازد. معمولا

اطلاعات مربوط به بازارهاي خارجي وروش هاي کسب وکار

درآن بازارها و اطالعات مربوط به فرصت هاي تجاري جدید

ناشي از طرح هاي اقتصادي یا طبق گزارش بخش هاي

خدماتي دیپلماتیك یا سفارت خانه به دست آورد. به طور

معمول صادرات خدمات فنی و مهندسی مستلزم طی مراحلی

به شرح ذیل می باشد: انتخاب خدمت قابل صدور، شناخت بازار

هدف، شناخت رقبا، برنامه ریزی استراتژیک برای صادرات،

بازاریابی وتعیین عوامل ارتباطی در بازار، تایید صلاحیت،

شرکت در مناقصات بین المللی، انعقاد قرار داد، تامین مالی

ضمانت نامه ها، دریافت اعتبار اسنادی ال سی، تامین مالی،

تجهیز کارگاه، خروج ماشین الات، اجرای قرار داد وارائه

خدمات، ارائه صورت وضعیت، دریافت یارانه های جوایز

صادراتی، تسویه حساب کارفرما و خاتمه قرار داد.

صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعت ساختمان:

توسعه خدمات فنی و مهندسی در سطح کشور یکی از خط

مشی های اصلی است که در این خصوص در داخل کشور

فعالیت هایی صورت گرفته است. صادرات خدمات فني و مهندس

ي در كشور ما دارای سابقه زیادي نیست از این رو در مسیري

كه مي پیماید با فراز و فرودهاي متعددي روبه رو بوده است

اگر صادرات را به دو بخش صادرات كالا و خدمات تقسیم

نماییم صادرات خدمات فني و مهندسي در زیر مجموعه

صادرات خدمات قرار مي گیرد كه اهمیت و سهم آن در

صادرات خدمات برخي از كشورها قابل توجه مي باشد.

دركشور ما نیز به دلیل عدیده كه ذكر همه آنها در این مختصر

نمي گنجد صادرات خدمات فني و مهندسي كه به آن نماد

صادرات كشور هم لقب داده شده است از چنین اهمیتي

بر خوردار است و در همین راستا نمی توان نقش کلیدی

دولت را در تحقق و سرعت بخشیدن و بهبود کمی و کیفی آن

نادیده گرفت. تقریبا تا همین اواخر صدور خدمات فني ومهندسي

تحت سلطه پنج كشور  OECD قرار داشت كه مهم تر از همه

ایالت متحده آمریكا بود. در سال های اخیر شماري از كشورهای

صنعتی و در حال توسعه، تجارت خارجي خدمات فني و مهندسي

خود را به شكل روز افزوني گسترش داده اند.