دانستنی های بتن سبک

12 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

دانستنی های بتن سبک


دانستنی های بتن سبک | بتن سبک باتوجه به ویژگی های

خاصی که دارد،دارای کاربردهای مختلف می باشدوطبق

کدهای ساختمانی ضوابط خاصی برای استفاده آن وجوددارد.

همچنین درمبحث پنجم مقررات ملی ساختمان بیان شده است

که باتوجه به زلزله خیزبودن کشورایران وبه منظورسبک سازی

وکاهش جرم ساختمان،توصیه می شودمصالحی مقاوم وسبک

بادارابودن حداکثرنسبت مقاومت به وزن انتخاب وبه کاربرده

شودتاعلاوه برایمنی بیشتراثرنیروهای زلزله برساختمان کاهش یابد.

روش های تولیدبتن سبک:

انواع روش های تولیدبتن سبک به شرح زیرمی باشد:

1-استفاده ازسنگدانه سبک به جای سنگدانه معمولی(بتن سبک سازه ای وغیرسازه ای)

2-استفاده ازگازیاکف ایجادشده دربتن(بتن کفی یاگازی)

3-بتن سبک باحذف ریزدانه هاوایجادتخلخل(بتن بدون ریزدانه)

بتن های سبک ازدیدگاه مقاومتی درسه دسته طبقه بندی می شوند:

1-بتن سبک غیرسازه ای

2-بتن سبک سازه ای

3-بتن سبک بامقاومت متوسط

بتن سبک غیرسازه ای:

یه عنوان جداسازهای سبک مورداستفاده قرارمی گیرد.

دارای جرم مخصوص کمتراز800کیلوگرم برمترمکعب است.

مقاومت فشاری آن حدود35/0تا7مگاپاسکال می باشد.

ازمعمولترین سنگدانه های موردمصرف دراین

نوع بتن می توان به پرلیت وورمیکولیت اشاره کرد.

بتن سبک سازه ای:

دارای مقاومت ووزن مخصوص کافی می باشند.

می توان ازآن هادراعضای سازه ای استفاده کرد.

این بتن هاعمومادارای جرم مخصوصی

بین1400تا1900کیلوگرم برمترمکعب هستند.

حداقل مقاومت فشاری تعریف شده برای آن ها17مگاپاسکال می باشد.

درمناطق زلزله خیز،آئین نامه هاحداقل مقاومت

فشاری بتن سبک رابه 20مگاپاسکال محدودمی کنند.

فشاری بتن سبک رابه 20مگاپاسکال محدودمی کنند.

بتن سبک بامقاومت متوسط:

ازلحاظ وزن مخصوص ومقاومت فشاری درمحدوده

بین بتن سبک غیرسازه ای وسازه ای قراردارند.

مقاومت فشاری آن هابین7تا17مگاپاسکال می باشد.

جرم مخصوص آن هابین800تا1400کیلوگرم برمترمکعب می باشد.

بتن سبک:

گسیختگی بتن سبک معمولابابتن معمولی متفاوت است.

گسیختگی معمولابه جای اطراف سنگدانه ازمیان آن صورت می گیرد.

مقاومت های سنگدانه وخمیرسیمان تقریبامساوی بوده و

دربتن های قوی ترمقاومت خمیرمی تواندبیش ازمقاومت سنگدانه شود.

سنگدانه های سبک مدول ارتجاعی کمی به علت تخلخل

زیاددارند.درنتیجه مدول ارتجاعی کم سنگدانه های سبک،

مدول ارتجاعی بتن های سبک کمترازبتن های معمول است.

مقادیرمدول ارتجاعی درمحدوده 10تا17گیگاپاسکال می باشد

که3/1تا3/2مدول بتن های معمول است.

مدول ارتجاعی کمترقیدکمتری دربرابرتغییرشکل های وابسته

به زمان نظیرجمع شدگی ناشی ازخشک شدن وخزش ایجادمی کند.

به طورمتوسط کرنش های ناشی ازخزش یاجمع شدگی

بتن های سبک بیشترازبتن های معمولی است.

مزایای بتن سبک:

به طورکلی دلایل عمده استفاده ازبتن سبک

رامی توان به شرح زیربیان کرد:

1-کاهش باروارده برسازه ودرنتیجه آن کاهش

نیروی موثرزلزله ودیگربارهای جانبی

2-مقاوم سازی وگسترش سازه هایی همچون

عرشه پل،برای افزایش ظرفیت ترافیکی،بدون آنکه

تغییری درشالوده سازه هابه وجودآید.

3-افزایش ظرفیت بارزنده سازه ها

4-افزایش سرعت اجرا

5-عایق صوتی وحرارتی بسیارمناسب برای استفاده

درساختمان هایی مانندبیمارستان هاومدارس

6-مقاومت مطلوب دربرابرآتش سوزی

7-امکان ساخت سازه های بلندمرتبه درنواحی متراکم

8-ساخت قطعات پیش ساخته سبک بتنی به صورت سازه ای وغیرسازه ای