دوام سازه های بتنی

8 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

دوام سازه های بتنی


دوام سازه های بتنی | بتن به عنوان یکی ازپرمصرف ترین مصالح

ساختمانی،سالهاست که درساخت انواع سازه های بتنی درکشورهای

مختلف جهان به کاررفته است.دوام وعمرچنین سازه هایی

درمقایسه باسازه های ساخته شده ازمصالح دیگروتاحدی جنبه های

اقتصادی کاربردآن ،مصرف آن رابیش ازقبل افزایش داده است.

استفاده ازمصالح نامناسب وغیراستاندارددربتن،عدم رعایت

اصول فنی درساخت واجرای سازه های بتنی،وجودعوامل

وشرایط محیطی بسیارخورنده،عدم دقت درعمل آوری بتن وعدم

حفاظت ونگهداری بتن وعدم انجام تعمیرات جزئی لازم درحین

بهره برداری،ازعوامل عمده خرابی های زودرس سازه های

بتنی درکشورهای جهان سوم بوده است.

خرابی های شیمیایی:

بخش عمده ای ازخرابیهای سازه های بتنی براثرواکنش های سیمان

ونفوذمایعات وگازهای مضربرای بتن که اغلب باعث

تخریب شیمیایی مخرب می شوندپیش می آیند.

ازشناخته شده ارین این خرابیها،خرابی سولفاتی رامی توان نام برد.

حمله سولفات هابه بتن ازطریق مصالح بتن وخاک وآب،سبب

ایجادواکنش باهیدروکسیدکلسیم وهیدروآلومینات کلسیم سیمان شده

وکریستال های جدیدسنگ گچ واترینگایت تشکیل می شود.

این واکنش هاعلاوه برایجادسفیدک سبب شروع ترک وسرانجام

ریزش بتن ازسطح به داخل می شود.برای جلوگیری وکاهش

اثرسولفات هابربتن می توان تاحدامکان بتن راکم نفوذ ساخت.

ساخت بتن بانسبت آب به سیمان پایین ازشناخته شده ترین این

خرابی ها،خرابی سولفاتی رامی توان نام بردوتراکم کافی

ونگهداری وعمل آوری مناسب دوام بتن راافزایش دهد.

استفاده ازسیمان های ضدسولفات بادرصدپایین وسیمان های

پوزولانی ومخلوط نظیرسیمان های سرباره ای نیزمقاومت

بتن درمقابل سولفات هارابهبودمی بخشد.

خرابی عنوان تحت عنوان حمله کرورها وخوردگی آرماتور

ازمهم ترین مسائل سازه های بتنی دراغلب کشورهای جهان بوده است.

لایه محافظی که درمحیط قلیایی بتن آرماتوررااززنگ خوردگی

حفظ می کندبراثرنفوذیون کلرازبین رفته وباایجادیک پیل زنگ خوردگی

حفظ می کند.براثرنفوذیون کلرازبین رفته وباایجادیک پیل زنگ زدگی

آرماتورآغازمی شود.فشاربالای زنگ ایجادشده سبب

بروزترک دربتن وریزش آن می گردد.

 درخصوص خودآرماتورنیزروشهای مختلفی درجهان

به کارگرفته شده است.گالوانیزه کردن آرماتورفولادی تاحدی

موفق بوده است لیکن نتوانسته جلوی زنگ زدگی رابگیرد.

استفاده ازآرماتورهایی باپوشش اپوکسی نیزچندسال است که برای

کنترل زنگ زدگی آرماتورکاربردپیداکرده است.کاربردانواع

گران آرماتورنظیرفولادضدزنگ وآرماتورهای پلیمری

بسیارمحدودبوده وهنوزمراحل تحقیقاتی رامی گذراند.

دربرخی سازه های مهم نیزروش حفاظت کاتدی به کار

رفته ونتایج نسبتاخوبی اخذشده است.

وهنوزمراحل تحقیقاتی رامی گذراند.دربرخی سازه های

مهم نیزروش حفاظت کاتدی به کاررفته ونتایج نسبتاخوبی اخذشده است.

خرابی شیمیایی مهم دیگری که خسارتهای فراوانی دراغلب

کشورهای جهان وبه خصوص درسدهاوسازه های هیدرولیکی

پدیدآورده است.خرابی موسوم به واکنش قلیایی دانه ها(AAR)بوده است.

این خرابی هادرپاره ای مواردبه حدی بوده که درکشورهای

اروپایی به سرطان بتن معروف شده است.

برای پیشگیری ازاین خرابی لازم است سنگدانه هاقبل ازمصرف

آزمایش شوندتاباسیمان باقلیایی بالاواکنش نامطلوب ایجادنکنند.

درسال های اخیرنتایج حاصل ازتحقیقات نشان داده است که

کاربردسیمان های پوزولانی وبه خصوص سیمان های

سرباره ای تاحدزیادی ازپیدایش این پدیده جلوگیری کرده است.