ساختمان سبزچه ویژگی هایی دارد

19 فوریه 2020 Hadis بلوک هبلکس
ساختمان سبزچه ویژگی هایی دارد| برای جلوگیری از اتلاف انرژی های فسیلی که روند ساخت و تولید آنها سال ها به طول می انجامد ویکی ازبزرگترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند بهتر از انرژی های موجود در طبیعت بهره جست که از مهم ترین آنها انرژی خورشیدی و انرژی باد است. با تبدیل انرژی باد و خورشید توسط سیستم های مختلف استفاده از انرژی های دیگر کاهش می یابد که مهم ترین آنها عبارت اند از :استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی. تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام فتوولتاییک. و گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع با استفاده از انرژی خورشیدی و بادی. بازیافت در ساختمان تحقیقات انجام شده در جهان نشان می دهد که حجم نخاله های ساختمانی در میان سایر زباله ها %13تا %19 می باشد. حجم زیاد دورریزهای ساختمانی ناشی از فعالیت های عمرانی (ساخت و ساز، تعمیر، تخریب ونوسازی)موجب بروز مشکلات زیادی از جمله مشکلات زیست محیطی شده است. با توجه به محدودیت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، بهینه ترین راهکار استفاده مجدد از دورریزهاست. مدیریت مصالح قابل بازیافت دورریز ساختمانی از مهم ترین راهکارهای اقتصادی درکشورهاست؛و همچنین بازیافت دورریزهای ساختمانی می تواند احتیاج به انرژی و منابع طبیعی و نیز مقدار زمین مورد نیاز برای استخراج منابع و دفع بهداشتی را کاهش می دهد. میزان تغییرات افزایش جمعیت در یک بازه زمانی 10ساله بین سال های 13۷۵تا سال 13۸۵در چهار کلان شهر تهران، اصفهان، تبریز و مشهد را نشان می دهد که با توجه به این افزایش جمعیت نیاز به مسکن نیز افزایش می یابد که باعث حذف خانه های با مساحت بالا و در برگیرنده نفرات کم و جایگزین شدن آپارتمان های نوساز با اشغال مساحت کمتر می شود که محصول این تغییرات و فعالیت های عمرانی چیزی جزافزایش میزان دورریزهای ساختمانی نیست . تولید دورریزهای ساخت و تخریب در ایران به خصوص در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بسیار بالاتر از دیگر کشورهاست.به عنوان مثال در ایران میزان مصرف فولاد در سال ۲۰۰5تا۲۰۰9در بخش ساخت و ساز چیزی حدود 1۴۵۸۴۵۶9تن تخمین زده شده است که نرخ رشد آن درسال ۲۰۰۵تا ۲۰۰9حدود۷ /۲1درصد می باشد. همچنین میزان مصرف سیمان در همان دوره معادل ۸۲۴۸۸۲9تن اعلام شده که نرخ رشدی معادل ۸/1۴درصد داشته است.

سلسله مراتب مدیریت دورریزهای ساختمانی:

سلسله مراتب مدیریت دورریزهای ساختمانی را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
-1اجتناب از تولید ضایعات ۲-کاهش نخاله های ساختمانی 3-مکانیزه نمودن جمع آوری نخاله 4-دفن ضایعات و بازیابی مواد 5-استفاده مجدد از نخاله ها در مدیریت دورریزهای ساختمانی جهت کنترل دورریزها به منظور استفاده مجدد از آن ها، هنگام تخریب بایدسعی شود هر کدام از مصالح که امکان دارد به طور سالم از اجزای ساختمانی جدا شوند تا بتوان از آن ها استفاده مجدد کرد. رهنمود زیر برای چگونگی تخریب در راستای مدیریت دورریزهای ساختمانی در فرآیند تخریب به منظور استفاده مجدد از آن ها ارائه می شود.