سبکدانه وخواص مکانیکی آن

1 مارس 2020 Hadis بلوک هبلکس

سبکدانه وخواص مکانیکی آن

سبکدانه وخواص مکانیکی آن | بتن خودتراکم باعمری درحدود

25سال زمینه سازحل بسیاری ازمشکلات سازه های بتنی،

خصوصادرمقاطع باتراکم بالای میلگرد

ونقاطی که لرزاندن  بتن امکان پذیرنیست گردیده

است.بتن خودتراکم سبکنیزهماننذبتن خودتراکم معمولی

بسیارروان است ونیازبه هیچ لرزاننذه ای

نداردوتحت اثروزن خودمتراکم می گردد.

درکاربردهای سازه ای وزن سازه به عنوان قسمتی

ازنیروی واردبرسازه بسیارمهم است.کاهش وزن سازه،بارهای

ثقلی ونیروهای ناشی اززلزله راکم کرده ومنجربه کاهش

ابعادمی شود.بتن سبک خودتراکم ترکیبی ازمزیت های

شناخته شده بتن خودتراکم معمولی وبتن سبک است.

دراین تحقیق باتوجه به این که سبکدانه ها می تواننددر

خواص موردنیازبتن خودتراکم به نحومناسبی تاثیربگذارند

طرح اختلاط های مختلفی ازبتن سبک خودتراکم بااستفاده

ازسبکدانه های پامیس،لیکاوپرلیت درچگالی های مختلف

ساخته شدند.سپس جهت بررسی خواص رئولوژی بتن تازه

آزمایش های جریان اسلامپ وحلقه J وهمچنین بررسی

خواص مکانیکی نمونه هاآزمایش های مقاومت فشاری،

مقاومت کششی وجذب آب مطابق استانداردبرروی نمونه های

ساخته شده انجام گرفت.نتایج آزمایش هانشان می دهدکه

نمونه های ساخته شده باسبکدانه پرلیت دارای قابلیت

پرشوندگی وعبورپذیری مناسب تری نسبت به نمونه های

ساخته شده باسایریبکدانه هابودوهمچنین درنمونه های

ساخته شده باسبکدانه لیکادرهمه چگالی هاخواص

مکانیکی بهتری نسبت به سایرنمونه هابه دست آمد.

معیاراساسی موردنیازدربتن سبکدانه خودتراکم،قابلیت

پرکنندگی،قابلیت جریان وعبوربالاوقابلیت پایداری می باشد.

توانایی بتن خودتراکم درداشتن تغییرشکل عالی درهنگام

عبورازمیان آرماتورهاراقابلیت پراکندگی،جاری شدن

بتن خودتراکم وعبورازتراکم آرماتورهاتحت وزن خود

راقابلیت جریان وعبوروهمچنین مقاومت بتن خودتراکم

دربرابروقوع انواع جداشدگی وبروزپدیده انسداد

وحفظ همگنی بتن خودتراکم راقابلیت پایداری گویند.