شناخت انواع بتن

10 آوریل 2019 Hadis بلوک هبلکس

شناخت انواع بتن

شناخت انواع بتن | یکی ازمصالح پرکاربرددرصنعت ساختمان

بتن هاهستندکه باتوجه به کاربردفراوان آن توجه متخصصین

ومهندسین امرساختمان رادرسرتاسرجهان به خودجذب کرده است.

بتن هابراساس تفاوت دروزن وخواص موادتشکیل دهنده

آن هابه سه دسته کلی بتن سبک،بتن معمولی وبتن سنگین تقسیم می شوند.

بتن سبک:

انواع بتن های سبک دارای وزن مخصوصی

ذد حدود 8/1-3/0گرم برسانتی مترمکعب هستند

وبه سه روش ساخته می شوند:

1.باحذف ریزدانه ازدانه بندی بتن معمولی(بتن بدون ریزدانه-بتن اسفنجی)

2.جانشین کردن سنگ دانه های بتن معمولی بادانه های

دیگری نظیرسرباره کوره آهن گدازی،پلی استایرن منبسط

شده،پرلیت،شیل،ورمیکولیت،سنگ پا(کف سنگ بازالتی)،

دانه رس منبسط شده ووانواع پوکه های معدنی وصنعتی دیگر.

3.ایجادحباب های هوایاگازهای دیگردروغاب سیمان(بتن گازی)

ازبتن های سبک درساختمان سازهای صنعتی،ساخت

قطعات پیش ساخته باوزن کم،تیغه چینی،گرمابندی،

شیب بندی و…استفاده می کنند.هم اکنون بتن سبک

دراروپاتحت نام های ایتونگ وهبلکس عرضه می شود.

ویژگی هاومزایای بتن سبک نسبت به بتن معمولی ودیگرمصالح،عبارتنداز:

1-کاهش بارمرده ساختمان وسازه به علت وزن کم.

یک عددبلوک بتنی سبک 25*25*60ازنظرابعاد

مساوی با46عددآجراست درحالی که وزن آن برابر

باوزن10عددآجراست.درضمن ملات مصرفی برای بتن سبک

،25%ملات موردنیازبرای اجرای همان دیوارباآجربوده

وبه درصدسیمان کمتری نیزدرملات نیازدارد.

2-صرفه جویی درهزینه حمل ودستمزدبنایی

3-سرعت اجرای این محصول بالاست.به علت سیال بودن

بتن سبک،عمل بتن ریزی به مراتب سریع ترازبتن معمولی

انجام می شودودراین سیستم عمل ویبره حذف می شود.

همچنین به علت فشارکمتربرقالب،می توان ازقالب های وسیع تراستفاده کرد.

4-این بتن باتوجه به سیل بودنش داخل تمامی حفره ها

نفوذکرده وتمام روزنه هاراپرمی کند.

5-به راحتی قابل اره کردن ومیخ کوبی است.همچنین

به راحتی می توان ازآن حفره برداری کرد.

(جهت استفاده درکارهای تزئینی ومجسمه سازی).

6-دربرابرزلزله،آتش سوزی ویخبندان ازبتن های

معمولی مقاوم تراست ولی مقاومت فشاری آن کمتراست.

7-هنگام خودگیری وخشک شدن انقباض کمتری نسبت به بتن معمولی دارد.

8-باتوجه به سطح صاف وصیقلی بتن های سبک

نسبت به سایرمصالح،درصورت اجرای صحیح

دیوارها،درهرطرف دیواربه اندودی بیش ازیک سانتیمترنیازنخواهدبود.

9-تخلخل این بتن موجب می گردد که دربرابرحرارت وصوت عایق باشد.

10-برخلاف بتن معمولی،آب رادفع می کند.بنابراین

می توان ازآن درایزولاسیون کف وبام استفاده کرد.

11-ضایعات بتن سبک به عنوان پوکه مورداستفاده

قرارمی گیردودرحالی که ضایعات بسیاری ازمصالح دیگرعملابلااستفاده است.

بدون بدون ریزدانه(بتن اسفنجی):

درساخت بتن اسفنجی ازسنگ دانه های ریزنظیرماسه

استفاده نمی شود.همچنین ساخت این بتن نسبت به

انواع دیگربتن آب کمتری نیازداردبنابراین پس

ازساخت،آب درمدت یک ساعت کاملاتبخیرمی شود.

درساختاراین بتن حدود25-15% حجم آن فضای خالی

وجودداردواین امرعبورآب ازداخل آن راممکن می سازد.

بنابراین زیرسازی این بتن نباید ازمصالح غیرقابل

نفوذباشد.درمناطق ماسه ای،بتن اسفنجی مستقیماروی ماسه قرارمی گیرد.

ه انواع دیگربتن آب کمتری نیازداردبنابراین پس از

ساخت،آب درمدت یک ساعت کاملاتبخیرمی شود.

درساختاراین بتن حدود25-15% حجم آن فضای خالی

وجودداردواین امرعبورآب ازداخل آن راممکن می سازد.

بنابراین زیرسازی این بتن نباید ازمصالح غیرقابل نفوذباشد.

درمناطق ماسه ای،بتن اسفنجی مستقیماروی ماسه قرارمی گیرد.

درواقع باوجودبتن اسفنجی نیازی به ساختن جوی های فراوان

درسطح شهرودرکنارخیابان هانیست.زیرااین بتن

هرگونه بارندگی رامستقیمابه زمین وسفره های آب

زیرزمینی منتقل می کندهمچنین درمناطق سردسیر،

عبورآب ازاین بتن،مانع یخ زدگی سطح معابرمی شود

.لذاازبتن اسفنجی درساخت پیاده روها،محوطه سازی

پارک ها،پارکینگ ها،معابری که مشکل آب گیری

دارندونیزدرمکان هایی که نیازبه زمین خشک است

شناخت انواع بتنمثل زیرسازی چمن های استادیوم فوتبال استفاده می کنند.