نانوتکنولوژی درصنعت ساختمان

3 سپتامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

نانوتکنولوژی درصنعت ساختمان


نانوتکنولوژی درصنعت ساختمان | استفاده ازنانوتکنولوژی

درصنعت ساختمان به چندسال اخیربرمی گردد.

ازحدود80سال پیش تاکنون استفاده ازسیلیکادرابعاد

میکرون به صورت گسترده ای دربتن های پایه

سیمانی مورداستفاده قرارگرفته است.ثابت شده

است که استفاده ازذرات ریزترازمیکروسیلیس

باعث افزایش مقاومت فشاری بتن گردیده است.

نانومهندسی شامل تکنیک های دستکاری ساختار

درمقیاس نانومتری به منظورایحادنسل جدید و

مناسب کامپوزیت های سیمانی بارفتارمکانیکی

ایده آل است وحتی می توان بتن باخواص

جدیدی مثل مقاومت الکتریکی پایین،هوشمندبودن،

خودتمیزکننده،خودترمیم کننده،شکل پذیری بالاو…به وجودآورد.

خواص فیزیکی وشیمیایی موادنانودرمقایسه بامواد

میکروسکوپی تفاوت اساسی دارند.تغییرات

اصولی که وجودداردنه تنهاازنظرکوچکی اندازه

بلکه ازنظرخواص جدیدآن هادرسطح مقیاس نانومی باشد.

هدف نهایی ازبررسی مواددرمقیاس نانو،یافتن

طبقه جدیدی ازمصالح ساختمانی باعملکردبالا

می باشدکه آن هارامی توان به عنوان

مصالحی باعملکردبالاوچندمنظوره اطلاق نمود.

منظورازعملکردچندمنظوره ظهورخواصی جدید

ومتفاوت نسبت به خواص معمولی می باشدبه گونه ای

که مصالح بتوانند کاربردهای گوناگونی راارائه دهند.

فعالیت های تحقیقاتی اخیردرزمینه نانوتکنولوژی دربتن،شامل:

بررسی ذاتی هیدراسیون درسیمان،تاثیراضافه

کردن نانوسیلیکابه بتن،اضافه کردن نانوذرات به

سیمان،بتن وپوشش های سیمانی ومشاهده

تاثیرات آن هابررفتارومشخصات ایجاد شده است.

ازآن جایی که محصولات ساخته شده ازطریق

تکنولوژی دارای مشخصات منحصربه فردی

هستنداین تکنولوژی می توانددربسیاری از

فرآیندهای ساخت وطراحی به کاربرده شود.

این مشخصات منحصربه فردقادرهستندکه

مشکلات کنونی درساختمان سازی راحل

کرده ودرفرآیندساخت تغییراتی را به وجودآورند.

موادنانوبه موادی گفته می شودکه حداقل

یکی ازابعادآن (طول/عرض/ضخامت)زیر100nm باشد.

یک نانومتریک هزارم میکرون یاحدود100هزار

برابرکوچکترازموی انسان است.به طورکلی

دریک تقسیم بندی عمومی،محصولات

نانومی توان به صورت های زیربیان کرد:

فیلم های نانولایه برای کاربردهای عمدتاالکترونیکی

نانوپوشش های حفاظتی برای افزایش مقاومت

دربرابرخوردگی،حفاظت درمقابل عوامل مخرب محیطی

نانوذرات به عنوان پیش سازنده یااصلاح

سازپدیده های شیمیایی وفیزیکی نانولوله ها

منظورازیک ماده نانوساختاریاواضح تریک

بدنه نانوساختارجامدی است که درآن انتظام

اتمی اندازه کریستال های تشکیل دهنده

وترکیب شیمیایی درسراسربدنه درمقیاس

چندنانومتری گسترده شده باشد.

صنعت ساخت وسازاین قابلیت راداردکه ازفناوری

نانوبه منظورکاهش هزینه های ساخت وتعمیرات

ونگهداری وکاهش هزینه های انرژی استفاده نماید.

موادی که درساخت ساختمان به کارمی روندباید

درمقابل نیروهای وارده حداکثراستحکام ومقاومت

راداشته باشندودرطول زمان کارایی خودراحفظ کنند.

ضمناهمواره مطلوبست که هزینه های ساختمان

همزمان باافزایش کارایی موادکمترشود.ایمنی

ساختمان دربرابرزلزله ومیزان صرفه جویی

درانرژی بسیارضروری به نظرمی رسد.

وقتی که رقابت دربین سازندگان شدیدترمی شود

می توان ازفناوری نانوبرای خلق قابلیت هایی مانند

خودتمیزشوندگی،کنترل وکاهش اتلاف انرژی به

کمک عایق ها،تامین وذخیره انرژی،کنترل

آلودگی ها،جلوگیری ازخوردگی وکاهش

امواج صوتی مزاحم و…کمک گرفت.