اصول طراحی پایدار در ساخت بام سبز

اصول طراحی پایدار در ساخت بام سبز | معماری پایدار مانند سایر معقولات معماری،دارای اصول و قواعد خاص خود است و این سه مرحله را در بر می گيرد: اصل اول:صرفه جویی در مصرف منابع اصل صرفه جویی در مصرف منابع،سه راهبرد را در بر می گيرد كه هر یک به نوع خاصی از منابع […]

ادامه مطلب