ایمنی درطراحی ساختمان

ایمنی درطراحی ساختمان | منظور از ایمني ساختمان فراهم آوردن یك سري امكانات و تسهیلات (با رعایت ضوابط قانوني) در ساختمان مي باشد كه علاوه بر تأمین امنیت و داشتن شرایط بهداشتي ، ایجاد میل و رغبت به كار نیز در كارگران ایجاد نماید كه در این خصوص مي توان به نكات ایمني در خصوص […]

ادامه مطلب