بتن وخاصیت منحصربه فردآن

بتن وخاصیت منحصربه فردآن بتن وخاصیت منحصربه فردآن | بتن عمدتاً از 2قسمت تشکیل شده است:  -1مصالح سنگی: حدود ۶0-۷5درصد حجم بتن از مصالح سنگی تشکیل می شود. -2خمیر سیمان: حدود 25-40درصد حجم بتن با خمیر سیمان پر می شود. از 25-40درصد خمیر سیمان، ۷الی 15درصد سیان و 14الی 21درصد آب است. میزان آب درخمیرسیمان: […]

ادامه مطلب