تاریخچه وانواع بتن سبک

تاریخچه وانواع بتن سبک تاریخچه وانواع بتن سبک | اولين گزارش ها در مورد كاربرد بتن سبك به روم باستان برمي گردد كه در ساخت برخي معابد خود از اين سبكدانه ها استفاده کردند.پس ازآن کاربردبتن سبکدانه پس ازتولیدسبکدانه های مصنوعی وفراوری شده دراوایل قرن بیستم واردمرحله جدیدی شد. درسال1918S.Jhayed  بامنبسط کردن رس وشیل اقدام […]

ادامه مطلب