طراحی معماری پایدارساختمان

طراحی معماری پایدارساختمان | در چشم انداز زیست محیطی جهان ، پایداری به عنوان رؤیایی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده تعریف می گردد. دستیابی به این مهم در جامعه جهانی نیازمند تبیین سیاست ها ، اهداف و راهبردهایی است که به توان بواسطه آن طراحی فضاهای پایدار انسان ساخت […]

ادامه مطلب