عمل آوری بتن های سبک

عمل آوری بتن های سبک در حال حاضر ، این روش از پلی اتیلن گلیکول( (PEGاستفاده می کنند که تبخیر اب از سطح بتن Cکاهش می دهد و نیز کمک می کنددر حفظ اب موجود. مکانیزم عملکرد بتن خود عمل آور: تبخیر پیوسته طوبت از سطح در معرض بتن به دلیل اختلاف انرژی ازاد ( […]

ادامه مطلب