مفاهیم پایداری درساختمان

توسعه پایدار: مفاهیم پایداری درساختمان | رویارویی با حقیقت پایان پذیری سوخت های فسیلی و مشکلات زیست محیطی بوجود آمده به واسطه تسریع رشد صنعتی جوامع بشری از عوامل اصلی مطرح شدن بحث توسعه پایدار هستند .اصطلاح توسعه پایا یا پایدار نخستین بار در کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در گزارش آینده مشترک ما […]

ادامه مطلب