نانوتکنولوژی درصنعت ساختمان

نانوتکنولوژی درصنعت ساختمان نانوتکنولوژی درصنعت ساختمان | استفاده ازنانوتکنولوژی درصنعت ساختمان به چندسال اخیربرمی گردد. ازحدود80سال پیش تاکنون استفاده ازسیلیکادرابعاد میکرون به صورت گسترده ای دربتن های پایه سیمانی مورداستفاده قرارگرفته است.ثابت شده است که استفاده ازذرات ریزترازمیکروسیلیس باعث افزایش مقاومت فشاری بتن گردیده است. نانومهندسی شامل تکنیک های دستکاری ساختار درمقیاس نانومتری به منظورایحادنسل […]

ادامه مطلب