نیازمسکن درایران

نیازمسکن درایران | از آنجا که سکونت و مسکن یک نیاز مبرم اجتماعی و اولویتی مقدم بر تمام اولویت های دیگر است، فراهم آوردن بستر مناسب برای برآورده ساختن این نیاز حیاتی علی الخصوص برای دهک های پایین در آمدی جامعه، یکی از دغدغه های تمامی دولت ها بوده است. موضوع مسکن در شرایطی که […]

ادامه مطلب