پیشینه معماری سبز

پیشینه معماری سبز | تلفیق معماري با طبیعت و گیاهان یک ایده جدید نیست؛طراحی فضاهاي سبز از زمان توجه انسان ها به معماري شروع شد.ساخت محل زندگی شامل استفاده از مناطقی با طراحی باغ به عنوان یک روش هنري از دیرباز مورد توجه انسان ها بوده است.به عنوان مثال ساخت دیوارهاي شیب دار در حدود […]

ادامه مطلب