اجرای بتن

13 مارس 2019 Hadis بلوک هبلکس

اجرای بتن

اجرای بتن | معمولاوقتی ازبتن صحبت می شود،منظوربتن

سخت شده می باشد.بایددانست که بتن سخت شده

درطی عملیاتی مختلف که به دنبال یکدیگر

صورت می گیرد بدین ترتیب حاصل می شود:

ابتدامقادیرمشخص سیمان،سنگ دانه ها،آب

واحتمالاموادافزودنی راپیمانه کرده ودرمخلوط کن ها

مخلوط می کنندتابتن تازه آماده شود.سپس

این بتن تازه ازمحل ساخت به محل مصرف حمل

ودرقالب های ازپیش آماده شده ریخته ومتراکم می شود

تابتن باوزن مخصوص بالاوتخلخل کم به دست آمده

وسخت گردد.مراحل نهایی اجرای بتن پرداخت

وعمل آوری آن می باشد.

ذکراین نکته ضروری است که تهبه وکاربرد

وکنترل کارهای بتنی بایدبه افرادصاحب صلاحیتی

واگذارشودکه ازتجربه ودانش کافی برخوردارباشند

پیمانه کردن مصالح:

مصالح سنگی راغالباازطریق وزنی پیمانه می کنند.

دربتن های سبک،اندازه گیری حجمی برای

مصالح سنگی کاربرددارد.برای بتن ریزی های

کم حجم نیزاندازه گیری حجمی متداول است.

بایدبه این نکته توجه داشت مه اندازه گیری وزنی

همواره بهترازاندازه گیری حجمی است.اگرماسه

ازطریق حجمی اندازه گیری شود،بایداضافه حجم

آن رادراثرجذب رطوبت محیط یاآب پاشی

برروی مصالح دراندازه گیری به حساب آورد.

موادافزودنی جامد نیزبایدازطریق وزنی اندازه گیری شود.

اماموادافزودنی مایع رامی توان ازهردوطریق

وزنی وحجمی اندازه گیری کرد.

اندازه گیری سیمان نیزبه روش وزنی

انجام می پذیرد،درغیراینصورت بایدازکیسه های

کامل50کیلوگرمی استفاده شود.دربتن سازهای

اتوماتیک،سیمان به وسیله باسکول مخصوص

توزین واندازه گیری می شودوسپس درمخلوط

بتنی به کارمی رود.به

طورکلی براساس ضوابط آیین نامه ی بتن ایران،

پیمانه کردن مصالح تشکیل دهنده بتن باید

تاحدامکان به طریق وزنی انجام گیرد.استفاده

ازروش های دیگربرای پیمانه کردن مصالح درصورتی

محازخواهدبودکه دقت مقدارمصالح به دست آمده

ازآن روش هاقابل مقایسه باروش وزنی باشد.

ساخت بتن:

اساسااجزای تشکیل دهنده بتن بایدبه طوری

مخلوط شوندکه بتن حاصله به صورت ماده ای همگن درآید.

اختلاط دستی:

برای بتن ریزی های غیرسازه ای بارده

پایین ترازc16وباحجم کم ودرکارهای غیرحساس

بادستوردستگاه نظارت هنگامی که ماشین

ساز بتن سازدردسترس نیست،ازروش

اختلاط دستی برای ساخت بتن استفاده می شود.

کارمخلوط کردن رابایدبرروی سطح تمیزی

انجام داد.برای این کارمی توان بااتصال تخته ها

به یکدیگر،سطح صاف وغیرقابل نفوذی راایجادنمود.

این سطح صاف راقبل ازبتن ریزی روی زمین،

ثابت کرده وپس ازخیس کردن آن ،بتن سازی راآغازمیکنیم.

روندکاربدین صورت است:ابتداشن رابه صورت

یک نواخت برروی سطح آماده شده می ریزیم،

سپس ماسه رابه طوریکنواخت برروی آن پخش میکنیم.

درهرحتالت ضخامت دوقشرنباید

از30سانتی مترتجاوزنماید.آنگاه سیمان خشک

رابه صورت یکنواخت روی مصالح سنگی پخش کرده

وباوسایل مناسب حداقل سه مرتبه

به طورکامل زیروروکرده تابتن همگن بدست آید.

لازم به ذکراست حداکثرحجم بتن

برای هرساخت بادست300لیتربوده

که بایدحداکثرتا30دقیقه پس ازساخت مصرف گردد.

بازآمیختن بتن باآب پس

ازاتمام اختلاط درحین حمل ونقل

ویادرمحل بتن ریزی مجازنمی باشد.

مگردرموارداستثنایی که مجوز ازدستگاه

نظارت کسب شده باشد.

بتن سازی مرکزی چیست:

ماشین بتن سازثابتی است که درمرکز

تهیه بتن نصب می شودوبه نحوی

استقرارمی یابدکه بتواندازمخازن مختلف،

شن وماسه دانه بندی شده راانتخاب کند

وآن رابرای اختلاط،به وسیله تسمه نقاله های

افقی وبالابرهای کاسه ای عمودی یه دیگ

مخلوط کن هدایت نماید.بتن سازمرکزی

تشکیل شده است از:دیگ های مخلوط کن،

بارکن،که شن وماسه رابه داخل دستگاه می آورد،

ترازوها،سیستم مخصوص تغذیه ی آب وسیمان

وکنترل مرکزی (دستگاه کنترل،امکان تهیه بتن های

استانداردودانه بندی شده راازطریق سیستم

کامپیوتری وبرنامه های داده شده فراهم می سازد.