استفاده ازبتن سبک درسبک سازی مسکن

20 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

استفاده ازبتن سبک درسبک سازی مسکن


استفاده ازبتن سبک درسبک سازی مسکن | ساخت مسکن با

عنایت به تنوع شاخصه های جغرافیایی وزمین شناختی در

سرزمین پهناورایران ازنظراقلیم،آب وهوا،طبیعت وزلزله

حیزی وهمچنین گوناگونی وگستره اقوام باویژگی های

فرهنگی – اجتماعی واقتصادی(آداب ورسوم،روش های

زیست جمعی وخصوصی،معماری،نوع معیشت،تولید

ارزش افزوده،کاربردمصالح وروش های ساخت بومی

مقوله ای چندوجهی است که به موازات افزایش تقاضا

برای بهسازی ونوسازی خانه ها،محدودیت هاو

چالش های (فنی واقتصادی)متعددی رابرای برنامه

ریزان ومجریان امرمسکن پدیدآورده است.استفاده

ازفناوری های نوین وتوجه به تولیدصنعتی در

ساخت ساختمان های کوتاه مرتبه بالحاظ ویژگی های

بومی امری اجتناب ناپذیراست.توسعه فن آوری های

نوین ساختاردرقالب برنامه های بلندمدت،

میان مدت وکوتاه مدت،کمک به زیرساخت ها

نظری توسعه صنعتیساخت وساز،حمایت ازتوسعه

وتوانمندی شرکت های طراح وسازنده،توجه به

ویژگی های مسکن،شرایط ساخت می تواندچشم انداز

مطلوب استفاده ازفناوری های نوین درساخت

مسکن رارقم بزند.مسکن ساختمانی است خاص

که طیف وسیعی ازویژگی هارابایستی درطرح و

اجرای آن لحاظ کرد.نیازجامعه کشوربه تولیدانبوه

مسکن بهینه ومقاوم،استفاده ازمصالح سبک

وضرورت بهره گیری ازفناوری های نوین

ساختمانی برای پاسخگویی به این نیاز رابیش

ازپیش مطرح ساخته است دراین راستامعرفی

وشناخت فناوری های نوین که قابل استفاده

باشنداستفاده ازفناوری های نوین ساختمانی

به خصوص استفاده ازانواع موادومصالح سبک ازجمله:

انواع بتن های سبک

کامپوزیت ها

پروپلین وپلی استایرن

بامحوریت سبک سازی وپیش ساختگی ساختمان ها

وافزایش مقاومت سیستم های سازه ای دربرابر

زلزله می باشد.بدین لحاظ بهره گیری ازفناوری های

نوین ساختمانی نه تنهاازاهمیت فوق العاده ای

برخورداراست.بلکه درشرایط حساس کنونی

وباتوجه به زلزله خیزی کشورواستفاده وارتقا

فناوری وتوسعه صنعتی ساخت وساز،ضرورت

بهره گیری ازفناوری های نوین درصنعت ساخت

وساز،ضرورت وبهره گیری ازفناوری های نوین

درصنعت ساخت وساز،ضرورت بهره گیری

ازفناوری های نوین درصنعت ساختمان

به ویژه درساخت مسکن راایجاب می نماید.

کمایانکه مامی توانیم بااتکابه مدیریت اخلاق

ومنابع انسانی کارآمدوماهرمی توانیم شاخص های

اساسی ساخت وسازراتحت کنترل درآوریم وبه

ایمنی،صرفه جویی درانرژی،پایداری و

ملاحظات زیست محیطی دست یابیم.

بتن اینک باگذشت بیش از170سال ازپیدایش

سیمان پرتلندبه صورت کنونی،دستخوش تحولات

وپیشرفت های شگرفی شده است.دردسترس بودن

مصالح آن،دوام نسبتازیادونیازبه ساخت

خاص دیگراین ماده رابسیارپرمصرف نموده است.

درموادتشکیل دهنده بتن نیزتحولات شگرفی حاصل

شده است.استفاده ازافزودنی های مختلف به

عنوان ماده چهارم گسترش وسیعی یافته ودرپاره ا

ازکشورها،دیگر،بتنی بدون استفاده ازیک

افزودنی درآن ساخته نمی شود.استفاده

ازسیمان های مختلف باخواص جدیدوسیمان های

مخلوط باموادپوزولانی ونیززائده های کارخانه های

صنعتی روزبه روزبیشترگردیده است.امیداست

تحولی عظیم درصنعت بتن ازنقطه نظراقتصادی،

دوام ونیزحفظ محیط زیست درقرن آینده به وجود آید.