استفاده ازبتن سبک درساختارسبک سازی ومقاوم سازی مسکن

9 جولای 2019 Hadis بلوک هبلکس

استفاده ازبتن سبک درساختارسبک سازی ومقاوم سازی مسکن


استفاده ازبتن سبک درساختارسبک سازی ومقاوم سازی مسکن | ساخت مسکن

باعنایت به تنوع شاخصه های جغرافیایی وزمین شناختی

درسرزمین پهناورایران(اقلیم،آب وهوا،طبیعت،زلزله خیزی)،

همچنین گوناگونی وگستره اقوام باویژگی های فرهنگی-اجتماعی

واقتصادی(آداب ورسوم،روش های زیست جمعی وخصوصی،

معماری،نوع معیشت،تولیدارزش افزوده،کاربردمصالح و

روش های ساخت بومی )مقوله ای چندوجهی است که به

موازات افزایش تقاضا برای بهسازی ونوسازی خانه ها،

محدودیت هاوچالش های فنی واقتصادی متعددی رابرای

برنامه ریزان ومجریان امرمسکن پدیدآورده است.

استفاده ازفناوری های نوین وتوجه به تولیدصنعتی درساخت

ساختمان های کوتاه مرتبه بالحاظ ویژگی های بومی

امری اجتناب ناپذیراست.توسعه فن آوری های نوین

ساختاردرقالب برنامه های بلندمدت،میان مدت،وکوتاه مدت،

کمک به زیرساخت های نظری توسعه می تواندچشم انداز

مطلوب استفاده ازفناوری های نوین درساخت مسکن رارقم بزند

.مسکن،ساختمانی است خاص که طیف وسیعی ازویژگی ها

رابایستی درطرح واجرای آن لحاظ کرد.نیازجامعه کشوربه

تولیدانبوه مسکن بهینه ومقاوم،استفاده ازمصالح سبک وضرورت

بهره گیری ازفناوری های نوین ساختمانی برای پاسخگویی

به ابن نیاز رابیش ازپیش مطرح ساخته است دراین راستامعرفی

وشناخت فناوری های نوین که قابل استفاده باشنداستفاده از

فناوری های نوین ساختمانی به خصوص استفاده ازانواع موادومصالح سبک ازجمله:

(انواع بتن های سبک،کامپوزیت ها،پلی پروپین وپلی استایرن)

بامحوریت سبک سازی وپیش ساختگی ساختمان ها وافزایش

مقاومت سیستم های سازه ای دربرابرزلزله می باشدبدین لحاظ

بهره گیری ازفناوری های نوین ساختمانی نه تنهاازاهمیت

فوق العاده ای برخورداراست بلکه درشرایط حساس کنونی

وباتوجه به زلزله خیزی کشورواستفاده وارتقافناوری وتوسعه

صنعتی ساخت وساز،ضرورت بهره گیری ازفناوری های نوین

ساختمانی نه تنهاازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست بلکه

درشرایط حساس کنونی وباتوجه به زلزله خیزی کشور

واستفاده ازفناوری وتوسعه صنعتی ساخت وساز،ضرورت

بهره گیری ازفناوری های نوین درصنعت ساختمان به ویژه

درساخت مسکن را ایجاب می نماید.کمااینکه مابااتکاء به

مدیریت خلاق  ومنابع انسانی کارآمدوماهرمی توانیم شاخص های

اصلی ساخت وسازراتحت کنترل درآوریم وبه ایمنی،صرفه

جویی درانرژی،پایداری وملاحظات زیست محیطی دست یابیم.

بتن بااینک باگذشت بیش از170سال ازپیدایش سیمان پرتلندبه

صورت کنونی دستخوش تحولات وپیشرفت های شگرفی شده است

.دردسترس بودن مصالح آن دوام نسبتا زیادونیاز به ساخت و

سازهای فراوان سازه های بتنی چون ساختمان ها،پل ها،

تونل ها،سدها،اسکله هاو….این ماده رابسیارپرمصرف نموده است.

ی شده است.دردسترس بودن مصالح آن دوام نسبتا زیاد

ونیاز به ساخت وسازهای فراوان سازه های بتنی چون

ساختمان ها،پل ها،تونل ها،سدها،اسکله هاو….این ماده رابسیارپرمصرف نموده است.

درمواردتشکیل دهنده بتننیزتحولات شگرفی حاصل شده است.

استفاده ازافزودنی های مختلف به عنوان ماده چهارم

گسترش وسیعی یافته ودرپاره ای ازکشورها،دیگر،

بتنی بدون استفاده ازیک افزودنی درآن ساخته نمی شود.

استفاده ازسیمان های مختلف باخواص جدیدوسیمان های

مخلوط باموادپوزولانی ونیززائده های کارخانه های صنعتی

روزبه روزبیشترگردیده است.امیداست بتوان تحولی عظیم

درصنعت بتن ازنظراقتصادی،دوام ونیزحفظ محیط زیست درقرن آبنده به وجودآورد.