استفاده از بتن بازیافتی در بتن خودمتراکم

1 ژانویه 2020 Hadis بلوک هبلکس

استفاده از بتن بازیافتی در بتن خودمتراکم | طبق تعریف بتن خودمتراکم

بتنی با کارایی زیاد و عدم جداشدگی است که می تواند در

محل مورد نظر ریخته شده، فضای قالب را پر کند و اطراف

آرماتورها را بدون نیاز به تراکم مکانیکی فرا بگیرد. به

طور کلی بتن خودمتراکم با مصالح بتن معمولی ساخته

می شود و در برخی موارد برای ساخت آن علاوه بر مقادیر

نسبتاً زیاد فوق روان کننده، از افزودنی لزجت دهنده نیز

استفاده میشود. از طرفی مصالح بازیافتی را می توان در

بتن خود متراکم بدون این که بر ویژگی های کلیدی آن

مانند توانایی پر کردن، جداشدگی و توانایی عبور تاثیر

بگذارد، استفاده کرد. با استفاده از 25 %تا 50 %مصالح

بازیافتی کارایی بتن بهتر شده است؛ اما در عین حال با

افزایش این مواد، مقاومت فشاری بتن خودمتراکم حاصل

کاهش یافته است. لذا برای عملکرد بهتر

می توان 15 تا 30 %سرباره آهن گدازی دانه ای اضافه کرد.

Omrane و همکاران با بررسی 11 نمونه ساخته شده بتن

خودمتراکم بازیافتی، با جایگزینی 0 ،%50 ،%75 %و 100% مصالح

بازیافتی و اضافه کردن 5 تا 25 %پوزوالن طبیعی،

به این نتیجه رسیدند که نمونه های ساخته شده با 50 %مصالح

بازیافتی تمام الزامات برای جریان اسلامپ،

آزمایش V و حلقه J را برآورده کرده است. لذا پیشنهاد دادند

که مقدار مصالح بازیافتی در این نوع بتن تا 50 %محدود شود.

همچنینKapoor و همکاران گزارش دادند که مقاومت

فشاری 28 روزه بتن خودمتراکم ساخته شده با مصالح

بازیافتی زمانی که همه درشت دانه با درشت دانه بازیافتی

جایگزین شد، حدود 13% کاهش یافته اما در نمونه هایی

که میزان جایگزینی تا 50 %کاهش یافت، کاهش مقاومت

مقدار ناچیزی بود. همچمیم عمق نفوذ آب با

جایگزینی 50 %و 100 %مصالح بازیافتی به ترتیب 11.2 %و 3 %افزایش یافته است.

باتوجه به میزان جذب آب بیشتر مصالح بازیافتی،

استفاده از آن باعث کاهش میزان نسبی آب به سیمان

می شود و به منظور عملکرد صحیح بتن خودمتراکم

باید از افزودنی ها استفاده شود تا جریان اسالمپ مناسب

فراهم آید. همچنین Fiol و همکاران در آزمایش های خود

به این نتیجه رسیدند که بتن های خود متراکم مناسبی

با میزان جایگزینی 50،20 و 100 درصد مصالح بازیافتی

می توان ساخت. اگرچه جریان اسلامپ عمدتا تا حدی کاهش می یابد.

آید. همچنین Fiol و همکاران در آزمایش های خود به

این نتیجه رسیدند که بتن های خود متراکم مناسبی با

میزان جایگزینی 50،20 و 100 درصد مصالح بازیافتی

می توان ساخت. اگرچه جریان اسلامپ عمدتا تا حدی کاهش می یابد.

روش های بهبود عملکرد بتن بازیافتی:

روش های متنوعی برای بهبود عملکرد بتن بازیافتی

وجود دارد. حذف یا تقویت ملات اطراف مصالح سنگی

خردشده، دو نوع از روش های متداول بهبود مشخصات

مکانیکی می باشند. جداکردن مالت از مصالح سنگی با

استفاده از دستگاه های مکانیکی سنگ شکن، یکی از

آسان ترین روش های بهبود عملکرد می باشد.

Bru و همکاران با استفاده از امواج ماکرویو ابتدا پیوستگی

خمیر سیمان و سنگدانه ها را سست کرده و سپس با روش

سنگ زنی مکانیکی ملات را به روش بهتری جدا کردند.

همچنین برای جدا کردن بهتر مالت، می توان از روش

خیساندن دانه های سنگی در آب یا اسید استفاده کرد

دانه های سنگی در آب یا اسید استفاده کرد