افزودنی های معدنی

26 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

افزودنی های معدنی:

افزودنی های معدنی | این موادبه شکل ذرات ریزمعدنی موجب بهبود

برخی ازخواص ویاتامین خواص ویژه ای دربتن می شوند.

افزودنی های معدنی می توانندکارایی وانسجام بتن تازه وهمچنین

مقاومت ونفوذناپذیری بتن سخت شده رابهبودبخشیده ورنگ بتن

رانیزتغییردهند.این موادبه سه گروه زیرتقسیم می شوند:

افزودنی های معدنی خنثی ورنگدانه ها

پوزولان ها

افزودنی های شبه سیمانی

افزودنی های معدنی خنثی ورنگدانه ها:

اين موادمانند كوارتز آسياب شده ، معمولاً از طريق واكنش

شيميايي موجب افزايش مقاومت بتن نمي شوند مصرف اين

افزودني ها ، موجب بهبود كارآيي و چسبندگي بتن هايي مي شوند

كه كمبود مواد ريزدانه دارند. اين مواد در بسياري از موارد

الزامات سنگدانه هاي بتن را تامين كرده و از آن ها

به عنوان سنگدانه در بتن استفاده مي شود.

رنگدانه ها نيز به عنوان مواد افزودني خنثي ، براي

توليد بتن رنگي به كار مي رود.

این ترکیبات معدنی ماننداکسیدآهن که برای رنگ های قرمز،

قهوه ای،سایه وزرد،واکسیدکرم که برای رنگ سبزمورد

استفاده قرارمی گیرندبایددرمقابل نوروقلیایی هامقاوم باشند

ودرواکنش های آبگیری سیمان دخالت نکنند.

پوزولان ها:

الف:تعریف:

پوزولان هاعبارتند ازموادسيليسي ياسيليسي وآلوميني

كه خودبه تنهاي فاقدارزش چسبانندگي بوده ویادارای ارزش

چسبانندگی کم هستند،امابه شکل ذرات بسیارریزدرمجاورت

رطوبت طی واکنش شیمیایی باهیدروکسیدکلسیم دردمای معمولی

ترکیب های باخاصیت سیمانی به وجودمی آورند.

ب:کاربرد:

مصرف موادپوزولاني دربتن مي تواندبراي

تامين يك يا چندخاصيت مشروح زير باشد :

کاهش میزان سیمان

کاهش سرعت ومیزان حرارت

حاصل ازفرآیندآبگیری سیمان

بهبودکارایی بتن

افزایش مقاومت بتن

افزایش پایایی بتن ازطریق کاهش نفوذپذیری

پ:انواع:

پوزولان هابردونوع هستند:

پوزولان هاي طبيعي خام و يا تكليس شده كه به

طور عمده شامل خاكسترهاي آتشفشاني است.

پوزولان هاي صنعتي كه به طور عمده شامل

خاكستر بادي و دوده سيليسي است.


ت:مشخصات:

پوزولان هايي كه به عنوان افزودني معدني در بتن

يا ملات مصرف مي شوند بايد با يكي از
مشخصات مشروح زير يا هر استاندارد ديگري كه قبلاً

به تاييد دستگاه نظارت رسيده ، مطابقت داشته باشند.

ه تاييد دستگاه نظارت رسيده ، مطابقت داشته باشند.

میکروسیلیس:

ازجمله پوزولان های صنعتی می باشد.باتوجه به توسعه

روزافزون استفاده ازآن درکشور،به منظورافزایش مقاومت

وکاهش نفوذپذیری بتن رشدچشمگیری پیدانموده است.

ميكروسيليس محصول مصنوعي حاصل از كوره هاي قوسي الكتريكي

در جريان توليد فلز سيلسيم يا آلياژهاي فروسيلسيم است .

اين ماده با داشتن بيش از ٨٠درصد سيليس با حالت

غير كريستالي وبه شکل ذرات بی نهایت ریزباقطر

متوسط0/1mm شدیدایک ماده پوزولانی است وبرای استفاده

به عنوان يك ماده سيماني در بتن بسيار مناسب است.

مكانيزم عملكرد ميكروسيليس در كاهش تخلخل بتن :

بين مواد پوزولاني ، ميكروسيليس يكي از فعالترين آنهاست.

رفتار پوزولاني ميكروسيليس در بتن مهمترين خاصيتي است

كه باعث مي شودبتن سخت شده داراي خواص قابل ملاحظه اي گردد.

تفاوت اساسي بين ميكروسيليس و پوزولان هاي معمولي مانند

خاکستربادي، خاكستر آتشفشاني ورس کلسینه شده این است

که فعالیت پوزولانی میکروسیلیس زودتر

ازپوزولانهای فوق قابل حصول است.

میکروسیلیس به واسطه شکل واندازه ذراتش یک پوزولان

خیلی فعال وپرکننده بسیارموثری دربتن است.