الزامات وخاصیت سبکدانه ها

16 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

الزامات وخاصیت سبکدانه ها

مقداررطوبت وجذب آب:

الزامات وخاصیت سبکدانه ها | سبكدانه ها به دليل ساختار

سلوليشان، قادرند آب بيشتري نسبت به

سـنگدانه هـاي بـا وزن معمـولی
جذب كنند. بر اساس استاندارد ASTM C127آزمون جذب

آب تعريف شده در 24ساعت، سـبكدانه هـا بسـته بـه

سـامانه منافـذسنگدانه معمولاً بين 25 تا 5درصد جرمي

سنگدانه خشك آب جذب مي كنند. در مقابل، اكثر

سنگدانه هاي با وزن معمول كمتر از2درصد رطوبت

جذب مي كنند. با اين وجود مقدار رطوبت در يك دپوي

سنگدانه با وزن معمول ممكن است تا حد 10 تا 5درصد

يـابيشتر بالا رود. اختلاف مهم آن است كه مقدار رطوبت

در سبكدانه ها به داخل دانه ها و همچنين بر روي سطح

جذب مـي شـود، درحالي كه رطوبت در سنگدانه با وزن

معمولی عمدتاً رطوبت سطحي است. اين اختلافات در

سهم بندي مخلوط، بچينگ و كنتـرل بـااهميت مي شوند.

سرعت جذب آب در سبكدانه ها نيز عاملي است كه

بر سهم بندي مخلوط، به كار بردن و كنترل بـتن تـأثير دارد

و بـه خصوصـيات منافذ سنگدانه بستگي دارد. آبي كه به

طور داخلي در سبكدانه جذب مي شود، بلافاصله

در دسترس سيمان قرار نميگيرد و نبايد بـه عنوان آب

اختلاط به حساب آيد. از سوي ديگر تقريباً همه رطوبت

در ماسه طبيعي ممكن است رطوبت سطحي و

بنابراين بخشي ازآب اختلاط باشد.

مدول ارتجاعی سبکدانه:

مدول ارتجاعي بتن تابعي از مدول اجزاي آن است. بتن را

مي توان ماده اي دوفازي شـامل سـنگدانه
درشت در بر گرفته شده توسط بخش ملات پيوسته كه از

سيمان، آب، هواي محبوس شده و سنگدانه ريز تشكيل مي شود،

در نظرگرفت. اندازه گيري هاي ديناميكي انجام شده در

مورد سنگدانه ها به تنهايي داراي رابطه اي مطابق

تابع E = 0.008P2است كـه درآن Eمدول ارتجاعي ديناميكي

دانه بر حسب MPaو pمتوسط چگالي خشك دانـه بـر حسـب kg/m3اسـت.

موادتشکیل دهنده:

بتن سبك از سيمان، سنگدانه، آب و مواد مضاف شيميايي

و معدني مشـابه بـتن بـا وزن معمـول تشـكيل
مي شود. مواد مضاف براي ايجاد هواي محبوس، كاهش

نياز به آب و بهبود زمان گيرش يـا

سـاير خـواص بـتن اضـافه مـي شـود.
آزمون هاي آزمايشگاهي بايد بر روي همه اجزا و

پيمانه هاي آزمايشي نسبت هاي مخلوط بتن بـا

مـواد واقعـي پيشـنهاد شـده بـراي استفاده انجام شود.

براي بتن سازه اي، سبكدانه بايد با الزمات

ASTM C 330مطابق باشد. به دليل تفاوت ها

در مقاومـت دانـه، مقـادير سـيمان لازم براي مقاومت

معين بتن با سنگدانه هاي منابع مختلف تغيير خواهد كرد.

اين به ويـژه بـراي مقاومـت هـاي بـتن بـيش از

MPa35اهميت دارد. نسبت هاي مخلوط توصيه شده

توسط توليدكننده سبكدانه معمولاً مقدار مناسب سيمان

و ساير اجزا را ارائه ميدهد كه بايد به عنوان اساسي

براي پيمانههاي آزمايشي مورد استفاده قرار گيرد.

مواد مضاف بايد با ويژگيهاي مناسب ASTMمطابق باشد.

بعضي از توليدكنندگان بلوك، دانه هاي پلي استايرن

را با لايه نازكي از بتن پوشش مي دهند. بـتن كمـك

مـي كنـد كـه دانـه هـاي پلي استايرن به هم بچسبند در

حالي كه يكپارچگي سازه اي محدودي بوجود مي آيد.

دانه هاي پلي استايرن منبسط مخلـوط شـده بـا سيمان

پرتلند، ماسه و افزودنيهاي شيميايي، مواد اوليه

بلوك هاي سبك با سنگدانه فوم پلي استايرن است.