الیاف فولادی و خواص مکانیکی آن بر بتن سبک سازه ای حاوی سبکدانه ی اسکوریا

6 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

الیاف فولادی و خواص مکانیکی آن بر بتن سبک سازه ای حاوی سبکدانه ی اسکوریا

تاریخچه ای از کارهای انجام شده:


الیاف فولادی و خواص مکانیکی آن بر بتن سبک سازه ای حاوی سبکدانه ی اسکوریا | با بررسی

کارهای گذشتگان این نتیجه حاصل شده است که ایده ی

استفاده از الیاف از روزگاران باستان وجود داشته است.

مصریان قدیم از کاه برای مسطح کردن آجرهای گلی استفاده نموده اند.

در سال 1910یک سری آزمایشات برای مقاومت بتن به

وسیله ی الیاف های کوتاه توسط پورتر انجام گرفت.

او با اضافه کردن گل میخ به بتن افزایش مقاومت کششی

و خردشدگی بتن را به دست آورد.

در سال 1939زیتکویچ یک روش برای بهبود رفتار بتن

مسلح بافت او از الیاف های سیم آهنی تقریباً به طول 100میلیمتر

و قطر1مترکه به الیاف فولادی مورد استفاده در بتن امروزی

بسیار شبیه بود استفاده کرد و نتیجه گرفت که مقاومت های

فشاری کششی و برشی افزایش یافتند.

از اوایل دهه 1960تحقیقات متعددی در زمینه ی بتن مسلح

به الیاف فولادی صورت گرفته است. نتایج حاکی از این بوده است

که هر چه الیاف فولادی بکار رفته در بتن افزایش یابد، مقاومت

کششی در 7روز اول بسیار سریع افزایش می یابد.در تحقیقی

نمونه های بتنی سبک دارای درصد حجمی مختلف الیاف

فولادی %5/1، %1 ،%0/5 ،%0و %2برای بررسی اثر

الیاف بر خواص مکانیکی بتن سبک مورد آزمایش قرارگرفتند.

آزمایشات نشان دادند که تا حد زیادی افزودن الیاف فولادی به

بتن میتواند خواص مکانیکی بتن شامل مقاومت خمشی- مقاومت
کششی و مقاومت در برابر ضربه را بهبود بخشد. اما اثر

کمی روی مقاومت فشاری ایجاد میکند.

همچنین نسبت حجمی ( 5/1%-1%)پیشنهادشده است.

برنامه ی آزمایشگاهی:

در تحقیق پیشرو برنامه ی آزمایش ها شامل تعیین

مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت کششی برزیلی، مقاومت کششی
مستقیم، ضریب پواسون و مدول الاستیسته بر روی نمونه های

عمل آوری شده ی 7روزه و 28روزه بر روی بتن سبک

سازهای و بررسی اثرالیاف ها بر آن می باشد.

پارامترهای آزمایش:

عبارتند از %1حجم ثابت و تفاوت در نوع و طول الیاف مورد استفاده

مشخصات مصالح مورد مصرفی:

برای ساخت بتن سبک سازهای مورد نظر از سبکدانه

اسکریا استفاده شده است. حدود دانه بندی را بر
اساس استاندارد (ASTM C330) بدست آورده و

مشخصات آن تعیین شده است. همچنین برای تعیین

وزن مخصوص وجذب آب سنگدانه ها از

استاندارد(ASTM C127) استفاده شده است.

طرح اختلاط:

با بررسی تحقیقات و پیشینه ی آنها و همچنین مطالعه

و بررسی آیین نامه های مختلف مشخص شده است بتن سبک سازه ای باید
دارای وزن مخصوص و مقاومت مناسب باشد، تا

بتوان آن را مورد استفاده در سازه ها و اعضای

سازه ای مورد استفاده قرارداد. برای بتن
سبک سازه ای در مقرّرات ملّی مبحث نهم، وزن مخصوصی

بین1900-1400کیلوگرم برمترمکعب در نظر گرفته شده و حداقل مقاومت
فشاری را 17مگاپاسکال در نظر گرفته است.