انرژی درساختمان

10 مارس 2020 Hadis بلوک هبلکس
انرژی درساختمان | امروزه با توجه به افزایش رشد بی رویه جمعیت و همچنین شهرنشینی، توجه به مصرف انرژی علی الخصوص انرژی های تجدیدپذیر بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می گیرد. از طرفی توسعه پایدار شاخص های اصولی را جهت توسعه بیان می دارد که توجه به آنها امری ضروری است. با توجه به موضوع شهرنشینی و رشد افزاینده آن، توجه به مصرف در سکونتگاههای انسانی بیش از پیش مورد توجه است. در حالیکه بیش از نیمی از جمعیت جهان در نقاط شهری اسکان یافته و شهرها را بصورت یکی از بزرگترین مصرف کننده های مواد و ذخایر طبیعت از یکسو و بزرگترین تولید کننده های ضایعات سمی و غیرسمی ، آلودگی های محیطی و ناهنجاریهای اجتماعی از سوی دیگر تبدیل کرده اند، تحقیقات علمی جدید نقش شهر و شهرنشینی را در تحقق امر توسعه پایدار مبتنی بر کنفرانس سازمان ملل در ریو 1992شایان اهمیت بسیار معرفی می کنند. توسعه پایدار توجه فراوانی رادر حیطه های مختلف زیست محیطی،اقتصادی و اجتماعی به خود معطوف داشته و از زمان مطرح شدن این بحث طیف وسیعی از تعاریف و مفاهیم به آن اختصاص داده شده است .اغلب صاحب نظران معتقدند که تنها راه رهایی بشر از مشکلات به وجود آمده به واسطه رشد سریع صنعتی جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی و حرکت در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار می باشد. پرداختن به بحث توسعه پایدار در حیطه معماری منجر به تدوین معیارهای طراحی پایدار شد .هر چند که اصول معماری پایدار شامل بازه وسیعی ازبه کارگیری ساده ترین روش ها تا پیچیده ترین فن آوری های روز می باشد . اما به منظور دستیابی به پایداری، مسأله مناسب بودن روش و مطابقت آن با زمینه های اجتماعی و فرهنگی مردم و استفاده کنندگان محیط نیز حائز اهمیت است.بحث معماری پایدار با موضوع کاهش مصرف انرژی و به کارگیری انرژی های تجدید پذیر در ارتباط تنگاتنگی است. استدلال پاره ای از صاحبنظران در این مورد آن است که بخش وسیعی از طراحی پایدار، آن چیزی است که از طریق ذخیره انرژی انجام می دهیم. وجود محدودیتهای انرژی در جهان و درپی آن در ایران، اهمیت صرفه جویی انرژی را بیش از پیش روشن می سازد. افزون بر محدودیت منابع انرژی محدودیت های دیگری همچون منابع محدود مالی، چالشی بر سر راه توسعه بخش انرژی در کشور است. افزایش جمعیت وتوسعه صنعت روز به روز نیاز به مصرف انرژی را در کشور بیشتر می کند. محدودیت منابع انرژی فسیلی و مالی از یک سووافزایش نیاز به انرژی از سوی دیگر، دو موضوعی است که در مقابل یکدیگر قرار دارد و درصورت نبود مدیریت این دو به چالشی بزرگ در سراسر جهان وابسته به انرژی تبدیل می شود که تنها راه حل کنونی برای کاهش چالشها، بهرهبرداری از انرژی های تجدیدپذیر که به صورت نامحدود وجود دارد و بهینه سازی در مصرف انرژی است.