انرژی ومعماری

16 نوامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


انرژی ومعماری | با توجه به افزايش جمعيت و مشكلات

محيط زيستي ناشي از كاربرد سوخت هاي

فسيلي و افزايش روزافزون تقاضاي
انرژي، رويكرد به انرژي هاي تجديدپذير، توسعه

و كاربرد اين منابع را در دنيا هر روز

ضروري تر مي سازد. برنامه هاي
توليد انرژي كشورهاي توسعه يافته و در حال

پيشرفت دنيا، به ميزان قابل توجهي بر روي

انرژي هاي نو متمركز شده، و
راهكارها و مقالات زيادي در

اين باب ارايه شده است.

از آنجاييكه يكي از مهمترين عوامل

آلوده كننده محيط زيست در
جهان و به خصوص كشور ما، مصرف انرژي

فسيلي در فضاهاي مسكوني براي تهيه

آب گرم مصرفي و گرماي فضاي
زندگي است، پس با اجراي اصول پايداري

محيطي مي توان با اين مشكل مبارزه كرد.

مصرف صحيح انرژی يكي از مهمترين مباحثي است

كه امروزه بشر را به خود مشغول كرده است، زيرا از طرفي
زندگي متمول امروزي وابستگي شديد به انرژي

دارد و از طرف ديگر استفاده از منابع انرژي زا )اصولا سوخت هاي
فسيلي( سبب آلودگي و آسيب به محيط زيست مي شود.

براي رفع اين مشكل علاوه بر استفاده از منابع انرژي
پاك مي توان با استفاده از معماري مسكوني و بومي سازي

آن با توجه به شرايط اقليمي هر منطقه استفاده از
منابع انرژي را تغيير داد.

مشكل انرژي امروزه يكي از مشكلات اساسي تمامي

كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي در حال توسعه مي
باشد. از يكسو مصرف روزافزون انرژي حاصل از

سوخت هاي فسيلي به واسطه ي انتشار آلاينده هاي

حاصل ازاحتراق آن ها و افزايش دي اكسيدكربن در

اتمسفر و پيامدهاي ناشي از آن،

جهان را با تغييرات تهديد آميزي رو
به رو ساخته است و از ديگر سو محدوديت منابع

فسيلي، غير قابل تجديدپذير بودن اين منابع و افزايش قيمت ها
موجب گرديده است تا توجه بيشتري به بهينه سازي

مصرف انرژي شود. استفاده از انرژي هاي طبيعي به ويژه
در ساختمان به صرفه جويي در مصرف سوخت و

مهم تر از آن به افزايش كيفيت بهداشت و سالم سازي محيط
زيست منتهي مي شود. طراحي پايدار نوعي از طراحي

اكولوژيكي است كه قصد دارد بدون آسيب رساندن به
منابع نسلهاي آينده به نيازهاي امروز پاسخ دهد. معماري

پايدار به دنبال برقراري تعادل از دست رفته ي بين
انسان و طبيعت است و براي رسيدن به اين تعادل راهي

جز استفاده از نيروهاي طبيعي به عنوان منابع انرژي
تجديد شونده وجود ندارد. شايد اگر نگاهي به معماري سنتي

ايران و معماري كه سالهاي پيش و نه سالهاي
خيلي دور در اين سرزمين انجام ميشد بيندازيم، بهترين

نمونه هاي طراحي پايدار را بتوانيم بيابيم. از اين رو با
در نظر گرفتن امكانات موجود ميتوان از معماري بومي

و سنتي اين مرز و بوم استفاده كرد و اصول انساني ياد
شده را در سير زمان حفظ نمود و آنها را به

عنوان مفاهيم بنيادي و اساسي بكار گرفت.