انواع سنگدانه

13 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

انواع سنگدانه


انواع سنگدانه | سنگدانه های سبک ، دانه هایی هستند که به

علت تخلخل زیاد ، وزن فضایی آنها کم است . دانه های سبک

در ساختن بتن سبک باربر و عایق حرارتی ، بلوک های بتنی سبک ،

ملات ها و اندودهای سبک و به تنهایی برای پر کردن فضاهای

خالی به منظور سبکی و عایق کاری حرارتی وصوتی به مصرف می رسند.

سنگدانه های سبک به دو گروه اصلی طبیعی و مصنوعی دسته بندی می شوند.

انواع سنگدانه های طبیعی شامل موارد زیر می باشد:

پومیس

اسکریا

توف

پومیس:

پومیس سنگ سفیدمایل به خاکستری روشن است اماگاهی

مواقع به رنگ های صورتی،زردکم رنگ یاقهوه ای نیزدیده می شود.

این سنگ دراثرانباشته شدن خاکسترهای آتشفشانی وآهسته

سردشدن آن هاهمراه باانبساط ناشی ازحباب های به وجودآمده

توسط گازهای موجوددرآن به وجودمی آید.دانه های

درشت تراز2میلی مترراپومیس وانواع دانه ریزتراز2میلی مترراپومیسیت می نامند.

اسکریا:

اسکریا(سنگ پا)قدیمی ترین سبکدانه ای است که مورد

استفاده قرارگرفته است ودراثرورودموادمذاب آتشفشانی به

محیط های آبی ماننددریاهاودریاچه ها وسردشدن سریع ایجادمی گردد.

رنگ آن سیاه،خاکستری روشن وقهوه ای تیره است.به دلیل سردشدن

سریع موادمذاب حباب های نسبتادرشتی درآن ایجادمی شودکه

گاهی اوقات به هم پیوسته اندوتاسطح سنگدانه هاامتدادیافته اند.

توف:

توف به وسیله خاکسترهای آتشفشانی که بعدازانفجار

به شکل جریانی ویاریزشی تجمع نموده وسخت می شوند،

ایجامی شود.رنگ این توف هامعمولاسیاه،قرمزوسبزبوده

ودارای رگه می باشند.باتوجه به مطالعات انجام شده روی

این سنگ ملاحظه می شودکه بازه چگالی دانه های این سنگدانه

گسترده بودوازحدود1600الی2500کیلوگرم برمترمکعب راشامل می شود.

انواع سنگدانه های مصنوعی:

انواع سنگدانه های مصنوعی شامل مواردزیرمی باشد:

پرلیت

ورمیکولیت

لیکا

شیل

اسلیت

سنگدانه مصنوعی:

دانه های سبک مصنوعی بسته به نوع موادخامی که

برای آن هامصرف می شود،انواع مختلفی دارند:

1-گروه اول ازحرارت دادن وانبساط خاک رس،سنگ رسی

،سنگ رسی دیاتومه ای،سنگ لوح پرلیت،ورمیکولیت وابسیدین تولیدمی شوند.

2-گروه دوم ازانبساط روباره مذاب کوره آهن گذاری توسط

مقادیرکنترل شده آب درماشین های مخصوص یاباپاشیدن

مقدارکمی آب(جت آبی)روی روباره مذاب حاصل می شود

که جسمی متخلخل،سبک وشبیه سنگ پا،باوزن

فضایی 300تا1100کیلوگرم برمترمکعب است.

3-گروه سوم راجوش های صنعتی تشکیل می دهدکه ازخاکسترها

وپسمانده های کوره های زغال سنگی به دست می آیند.دانه های

سبکی باترکیبات آلی نیزموردمصرف قرارگرفته اندکه ازجمله

آن هامیتوان پلی استایرن منبسط شده رانام برد.

پرلیت:

پرلیت سنگی است شیشه ای بامنشاء آتشفشانی به شکل

مرواریدکه دراثرحرارت دادن درگرمای 850تا900درجه،آب

موجوددرآن به صورت بخاردرآمده وسبب ازدحام حجم

چشمگیرپرلیت(که دراین درجه به صورت مذاب وخمیری درآمده است)می گردد.

بتن پرلیتی مقاومت کمی داردوبیشتربرای عایق کاری حرارتی به کاربرده می شود.

پرلیت منبسط شده درساختن ملات واندودهای گچی وسیمانی

سبک به مصرف می رسد.اندودهای پرلیتی،عایق حرارتی

مناسبی هستن،خطرگسترش آتش راکاهش می دهندو

ویژگی های جذب صوت آن هامطلوب است.

درحالت معمول برای به دست آوردن سبکدانه پرلیت ازسنگ

پرلیت،نخست سنگ پرلیت رادرداخل کوره های

دواربه دمای 850تا900درجه سانتی گرادمی رسانند

وسنگ به صورت شیشه ای نرم حاصل می شود.دراین

حالت آب ازلابه لای سنگ به صورت کامل تخلیه شده و

توده های سنگ به اندازه 7تا15برابرحجم پیدامی کنند.مصالح

جدیدکه ازنظرشکل بزرگ وحجیم شده اند،سفیدرنگ درابعاد

وقطعات بزرگ ونامرتب بوده وسفیدی آن هابه دلیل بخارهای

حاصل ازتبخیرمایعات وآب ازداخل سنگ می باشد.

وزن مخصوص سنگ پرلیت درحالت خام ومنبسط نشده

درحدود1100کیلوگرم برمترمکعب است.ولی وزن مخصوص

حالت منبسط شده آن به صورت سبکدانه پرلیتی

دربازه 30تا150کیلوگرم برمترمکعب می باشد.