بتن آماده

17 مارس 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن آماده


بتن آماده | گاه به جای پیمانه ومخلوط کردن  بتن،

بتن دریک مرکزبتن سازی به صورت آماده به کارگاه آورده

می شودکه روش مزایایی درمقایسه باروش اختلاط درکارگاه دارد:

1-کنترل کیفیت بالاتر

2-استفاده درکارگاه های بافضای کم وشلوغ ویا

درراه سازی هاکه امکان مصالح وساخت بتن دشواراست.

3-استفاده ازکامیون های مخلوط کن که درطول

حمل ازجدایی دانه ها وکاهش کارایی جلوگیری می کند.

4-راحتی درساخت مقادیرکم بتن وبتن ریزی

بتن آماده به 2صورت ساخته می شود:

الف:درکارگاه مرکزی ساخته وتوسط کامیون های

به هم زن به محل حمل می شود.

ب:درکارگاه های مرکزی مصالح پیمانه شده لیکن اختلاط

حین حمل یاقبل از تخلیه بتن درکامیون انجام می شود.

سرعت به هم زدن 2تا6دوردردقیقه وسرعت

مخلوط کردن بین 4تا16دوردردقیقه است.

حمل ونقل بتن:

روش متداول استفاده ازفرغون،سطل،پیمانه،تسمه نقاله

کامیون های مخصوص وپمپ است تازمانی که پیوستگی دانه بندی

حفظ شودخواص بتن تازه یعنی چسبندگی ازبین نرود.

وسایل ساختن بتن:

بتونیر:عمل ترکیب موادتشکیل دهنده ی بتن راانجام می دهد.

این دستگاه درفرم هاوظرفیت های مختلف وجوددارد.

ازدستگاه هاباظرفیت کم برای ساختن ملات وازدستگاه های

باسرعت بالابرای ساخت بتن استفاده می گردد.

که این دستگاه دارای مخزنی دواراست که عمل اختلاط راانجام می دهد.

دستگاه بتن سازمزکزی:این دستگاه یک ماشین بتن

سازثابت است که درمرکزتهیه بتن نصب می شود.

ازاین دستگاه برای بتن های باحجم زیاددرساختمان های

عظیم بتنی نظیرتونل سازی وسدسازی استفاده می شود.

تراک میکسر:اگرفاصله بین مرکزبتن سازی ومحل

تخلیه بتن زیادباشدبرای جابجایی آن ازتراک میکسراستفاده می کنند.

این دستگاه یک نوع کامیون دارای مخزن دوارحمل بتن است

که درین بتن عمل اختلاط راهم انجام می دهد.معمولامصالح

خشک رادرون آن ها ریخته ودرهنگام حمل به وسیله یک منبع

ویک پمپ هیدرولیک آب موردلزوم به درون میکسرواردشده

وعمل اختلاط انجام می گردد.درمسافت های کوتاه دردستگاه

بتن ساز،بتنی تازه ریخته می شود.بااین دستگاه می توان بتن

راتامسافت40kmحمل کردکه این جابجایی حدود1.5ساعت به طول می انجامد.

وسایل حمل بتن:

1-حمل بافرغون دستی:بااین روش حجم کمی ازبتن رامی توان

جابجاکردکه برای کارهای کوچک ومسافت هی کوتاه مورداستفاده قرارمی گیرد.

2-دامپر:مقیاس کوچکترازنوعی کامیون است که برای

حمل بتن درکارگاه ازاین دستگاه استفاده می گردد.

3-کامیون:برای حمل بتن درحجم زیادازاین وسیله استفاده می شود

.برای مسافت هی کوتاه هم ازاین وسیله استفاده می شود.

4-ناودانی:برای انتقال بتن ازمیکسر به کامیون وبرای انتقال

بتن به سطوح پایین تراستفاده می شود.شکل ظاهری ناودانی

شبیه نیم بشکه های به هم متصل شده می باشد.

5-تسمه نقاله:دربتن ریزی های حجیم برای انتقال

افقی وانتقال درسطوح شیب داراستفاده می شود.

6-پمپ بتن:برای مکانهایی که امکان انتقال بتن باوسایل

معمولی وجودنداردویاانتقال بتن به روش های دیگرمقرون به صرفه نباشد.

تراکم بتن تازه:

تراکم بین یعنی به حرکت دراوردن ذرات بتن،کم کردن

اصطکاک بین آنهاوخارج کردن حباب های هوا

مکانیزم تراکم بتن ارتعاش است.

هدف ازتراکم بتن بدست آوردن بتنی بدون تخلخل وتوپر

وافزایش مقاومت وافزایش دوام دربرابرعوامل مخرب محیطی است.

ازطریق تراکم بتن باافزایش سطح تماس بین بتن ومیله گرد

چسبندگی بهتری بین آن هافراهم میشودونیزسبب می شودپس

ازبازکردن قالب هاسطح ظاهری صاف وبدون خلل وفرجی برای بتن حاصل شود.