بتن خودتراکم چه خصوصیاتی دارد؟

7 مارس 2020 Hadis بلوک هبلکس

بتن خودتراکم چه خصوصیاتی دارد؟

  بتن خودتراکم چه خصوصیاتی دارد؟ | رفتار رئولوژي بتن تازه خودتراکم و مکانیزه آن در مقایسه با بتن تازه معمولی بیانگر ویژگی هاي این بتن می باشد. بتن خودتراکم طوري طراحی می شود تا بتواند تحت وزن خود، بدون ویبره داخلی یا خارجی با سرعت کافی جریان یابد و از توانایی بالایی براي پر کردن و همچنین عدم جداشدن دانه ها در حین جداشدن دانه ها در حین بتن ریزي و بعد از آن کارایی زیاد در صورت وجود آرماتورهاي متراکم و موانع دیگر از قبیل قطعات مدفون در بتن برخوردار باشد. براي طراحی بتن خودتراکم تازه با شرایط یادشده، سه ویژگی مشخص زیر را باید دارا باشد:

قابلیت عبورکنندگی:

توانایی جاري شدن بتن خودتراکم و عبور از تراکم آرماتورها تحت وزن خود.

قابلیت پرکنندگی:

توانایی پر کردن یعنی سیالات بالا یا تغییر شکل پذیري بتن که سیال بودن یا جریان داشتن مناسبی را تحت وزن خود به وجود می آورد. بتن خودتراکم باید قابلیت تغییر شکل خوبی تحت وزن خود داشته باشد.

مقاومت دربرابرجداشدگی:

مقاومت بتن خودتراکم در برابر انواع جداشدگی و بروز پدیده انسداد و قفل شدگی و حفظ همگنی خود در تمام مراحل ساخت و اجرا و بتن ریزي. اجزاي تشکیل دهنده بتن خودتراکم

سنگدانه:

حداکثر اندازه دانه هاي مصرفی عموماً بین 12 تا 20 میلیمتر است، اگرچه دانه هاي بزرگتر هم استفاده می شود. فاصله میلگردها عامل مهمی در تعیین حداکثر اندازه درشت دانه ها است. میزان رطوبت، جذب آب و دانه بندي سنگدانه ها باید مطابق با تولید بتن خودتراکم براي دستابی به کیفیت مطلوب تعیین شود. استفاده از سنگدانه هاي شکسته یک محصول مناسب تر خواهد بود.

ریزدانه:

میزان ریزدانه بر خواص بتن خودتراکم تازه بسیار موثرتر از درشتدانه ها است. ریزدانههاي با اندازه کمتر از 125/0 میلیمتر باید در محاسبه میزان نسبت آب به پودر محاسبه شود. حجم بالاي خمیر در مخلوط بتن خودتراکم به کاهش اصطکاك داخلی بین اجزا ریزدانه کمک می کند، اما یک دانه بندي مناسب همیشه لازم است. بسیاري از روش هاي طراحی مخلوط بتن خودتراکم از ریزدانه ها براي بهینه کردن دانه بندي درشت دانه که باعث ایجاد خمیر می شود، استفاده می کنند.

سیمان:

انتخاب صحیح سیمان بستگی به نوع کاربرد مخلوط و ویژگی هاي مخلوط موردنظردارد. مقدار مناسب سیمان در بتن خودتراکم 350 تا 500 کیلوگرم بر مترمکعب است . سیمان در افزایش حالت خمیري مخلوط نقش مهمی دارد . در مصرف سیمان باید دقت کرد بیشتر از مقدار سیمان گفته شده استفاده نشود زیرا باعث بالا رفتن حرارت ناشی از هیدراتاسیون و جمع شدگی می شود. استفاده از مقدار سیمان کمتر از این مقدار چسبندگی و ویسکوزیته خمیر را از بین می برد.

مواد افزودنی معدنی و جایگزین سیمان:

معمولاً در بتن خودتراکم براي دستیابی به خواص رئولوژي مورد نظر، از پودرهاي خنثی یا مواد افزودنی پوزولانی (جایگزین سیمان) استفاده می شود. کاربرد این مواد در بهبود و حفظ انسجام و مقاومت در برابر جداشدگی مؤثر است. همچنین مواد افزودنی معدنی خنثی یا پوزولانی می توانند در کاهش عیار سیمان و در نتیجه دماي هیدراتاسیون و ترك- هاي حرارتی مؤثر باشند از جمله مواد افزودنی معدنی که جایگزین مناسبی براي سیمان می توان نامبرد شامل: پودرسنگ، خاکستربادي، میکروسیلیس، سرباره کوره آهن گدازي، متاکائولین و پوزولان هاي طبیعی و دیگر مواد پودري در بتن خودتراکم، به شرطی مجاز است که تأثیر آن بر خواص کوتاه مدت و بلندمدت بتن به دقت و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.