بتن خودتراکم

24 آوریل 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن خودتراکم

انواع بتن خودتراکم:

بتن خودتراکم | درحال حاضرسه دسته ازبتن های

خودتراکم ازنظراستفاده از

ماده روان کننده درآن شناخته شده است

که به سه گروه ذیل تقسیم بندی می شوند:

1-بتن خودتراکم پودری

2-بتن خودتراکم دارای ماده اصلاح لزجت

3-بتن خودتراکم ترکیبی

طرح اختلاط بتن خودتراکم:

تاکنون محققین روش استانداردخاصی رابرای طرح

مخلوط بتن خودتراکم بیان نکرده اندوبیشترروش های

ارایه شده برای طرح مخلوط بتن های خودتراکم براساس

روش های تحقیقاتی بوده که دراین روش هاعلاوه بر

مقاومت فشاری،کاهش حجم خمیرسیمان نیزبه دلیل تاثیرات

مثبت آن بردوام وهزینه های تولیدبتن هدف اصلی طراح بوده است.

ازبین روش های ارائه شده به چندروش ذیل

برای طراحی بتن های خودتراکم اشاره می شود:

روش اول: دراین روش که توسط اوکامورا و اوشی

برای طرح مخلوط بتن خودتراکم ارایه شده است،

آزمایش روی ملات بتن برای بررسی خواص فوق روان کننده ها

ودرصدماسه-سیمان مدنظرقرارگرفته است.

مقدارشن درحدود50% وقدارماسه درحدود45%حجم ملات

درنظرگرفته شده  ودرصورت عدم استفاده ازموادپودری (به جزسیمان)

امکان استفاده ازآب بانسبت بیشتراز30%وجودندارد.

روش دوم:دراین روش طرح مخلوط بتن خودتراکم که توسط

بویی ومونتوگومی ارائه شده است.ابتداتعیین نسبت های

اختلاط اجزای بتن براساس حداقل مقدارخمیرسیمان،تعیین می گردد

وسپس نمودارحداقل مقدارخمیرسیمان براساس درصدشن به

کل حجم سنگ دانه هارسم می شود.ازاین نموداربرای تعیین

نسبت اجزای بتن خودتراکم استفاده کرده ودرصورتی که

درصد شن به کل سنگ دانه ها ازمقداربهینه آن بیشترویاکمترشود،

مقدارحجم خمیرسیمان جهت دستیابی به بتن خودتراکم افزایش می یابد.

مقدارخمیرسیمان به طورمتوسط برابر450لیتر

درمترمکعب بتن پیشنهادشده است.

روش سوم:دراین روش برای طرح مخلوط بتن خودتراکم

که توسط سو وهمکارانش پیشنهادداده شده است،ابتدادرصد

سنگ دانه های ریزودرشت مشخص می شوند.سپس میزان

خمیرسیمان که بایستی فضای خلل وفرج رابین اجزای بتن پرنماید،

محاسبه می گردد.میزان خمیرسیمان به طورمتوسط

برابر380لیتردرمترمکعب بتن پیشنهادشده است.

روش چهارم:دراین روش،طرح مخلوط بتن خودتراکم توسط

لاچمی وهمکارانش باحداقل هزینه پیشنهادشده است که بدین

منظور ازخاکستربادی وسرباره درطرح مخلوط بتن به ترتیب

به میزان50% ویا60%استفاده شده است.میزان خمیرسیمان

به کاررفته به طورمتوسط به ترتیب برابر320و305 لیتر

درمترمکعب بتن ارائه گردیده است.

روش پنجم:دراین روش،طرح مخلوط بتن خودتراکم توسط

سونبی پیشنهادوبتن خودتراکم بانسبت آب به سیمان45%ساخته

شده ومقادیرسیمان وخاکستربادی مورداستفاده دراین روش

به ترتیب برابر290 و220کیلوگرم درحجم خمیرسیمان به

کاررفته است.میزان خمیرسیمان به کاررفته به طورمتوسط

برابر420لیتردرمترمکعب بتن پیشنهادشده است.

روش ششم:دراین روش طرح مخلوط بتن خودتراکم توسط

هونگ وهوانگ پیشنهادوابتدانسبت های مختلف سنگ دانه های

ریزودرشت برای دستیابی به بتن باتراکم بالاطبق

استانداردASTM C29 بیان گردیده است.پس ازتبعیت

بهترین نسبت برای سنگ دانه های به کاررفته حجم خمیر

سیمان برای پرکردن فضای بین سنگ دانه هامحاسبه می گردد.

میزان خمیرسیمان به کاررفته به طورمتوسط

برابر360لیتردرمترمکعب بتن توصیه شده است.

استفاده ازبتن خودتراکم درمواردخاصی ازسازه های

بتنی ضرورت پیدامی کند که از

آن جمله می توان به مواردذیل اشاره کرد:

سازه های بلندوبرج های بتنی که بتن ریزی

درآن هابامشکلات بسیاری مواجه است.

سازه های معماری وهنری که ضمن میل گردگذاری

فشرده،نیازبه ظرافت خاصی جهت طراحی دارند.

بتن ریزی درسازه های زیرآب که امکان ویبره کردن بتن

وتراکم بتن باکیفیت مطلوب درآن هامیسرنمی باشد.