بتن سبکدانه وتاریخچه

16 ژانویه 2020 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبکدانه وتاریخچه | شناخت تاريخچه بتن سبكدانه و روند

گسترش كاربرد آن در دنيا و همچنين موارد عمـومي اسـتفاده

از آن بـه پـي بـردن پتانسـيل كاربرد بتن سبكدانه در ايران

كمك مي .كند كاربرد بتن سبك بطور عمده در پل سازي،

ساختمان سازي، صنايع پيش ساخته، سازه هاي فراساحلي

و كشتي سازي مي باشد كه در آمريكاي شمالي در پل سازي

و ساختمان سازي و در اروپـا در سـاخت سـازه هـاي فراساحلي

بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند. امروزه اين مصالح بيشتر

در پل سازي، بازسازي پل ها،ساخت سـازه هـاي فراسـاحلي و

صنايع پيش ساخته روايج يافته است. در اين متن سعي بر

آن است كه مهمترين كاربردهاي سازه اي بتن سبكدانه بررسي

شوند و مزيت های كـاربردي و اقتصـادي آن جسن نسبت به

بتن معمولي شوند. كاربردهاي غيرسازه اي بتن سبك در

اينجا مدنظر نبوده و بـه آن پرداختـه نخواهـد شـد .بـتن سبك

كاربردهاي متعدد و متنوعي دارد، از آن جمله مي توان به استفاده

در ساخت قاب ساختمان هاي چند طبقـه، ديوارهـاي برشـي،

قطعات پيش ساخته، سازه هاي دريايي، انواع پل ها و غيره

اشاره نمود . در بسياري از موارد، استفاده از بتن سبك موجب

سهولت در اجراي طرح هاي معماري و سازه اي مي شود،

به نحوي كه بسياري از طراحان ، مهندسان و پيمانكاران را

به جهت توجيه اقتصادي و ساير مزايايي كه در ادامه به آن ها

اشاره مي شود، به سمت استفاده هر چه بيشتر از آن ترغيب

نموده كـه كـاربرد چشـمگير آن در حال حاضر گواه اين

مدعاست. ولين استفاده از بتن سبك به حدود دو هزار سال پيش

بر مي گردد. سه نمونه از بهترين كاربرد بتن سبك در زمان

امپراطوري روم، بندر كوسا، كليساي پانتئون و ورزشگاه

كلوسئوم است كه همگي در منطقه ي مديترانه واقع شده اند.

بندر كوسا در حدود 273 سال قبل از ميلاد مسيح با استفاده

از بتن سـبك بدسـت آمـده از مـواد آتشفشـاني طبيعـي سـاخته

شـده است.سازندگان اوليه آن به اين نتيجه رسيده بودند كه

استفاده از سبكدانه هاي منبسط شده براي ساخت سازه هاي

دريايي بهتـر از شن و ماسه هاي در دسترس ساحل آنجا عمل

مي كند . معبد پانتئون در سال 27 قبل از ميلاد ساخته شـده اسـت .

تركيـب بـتن از پايين به بالاي گنبد از نظر تراكم متفاوت است.

مهندسان رومي به آن مقدار از ضريب اطمينان در ساخت بتن

سبك رسـيده بودنـد كه پس از دو هزار سال هم سازه با قطر3/43متر

دچار فروپاشي نگشته است. ورزشگاه كلوسـئوم بـين

سـال 70 تـا 75 مـيلادي ساخته شده است. برخي آن را يك

آمفي تئاتر عظيم با گنجايش بيش از 50 هزار تماشاگر مي دانند

. پي ايـن سـازه بـا اسـتفاده از گدازه هاي آتشفشاني ساخته شده

و در ديوارهاي آن آجر هاي خرد شده به عنوان سنگدانه هاي

متخلخل بكار رفتـه انـد .سـقف و فضاي ميان ديوارهاي آن از

سنگ هاي خرد شده و متخلخل توف ساخته شده است. سطح

قالب بندي شـده آن نشـان دهنـده ي هنر انتخاب

سازندگان آن در استفاده از بتن سبك است.